Konstitusjon som sorenskrivar ved Valdres tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2020-01-03
Gjennom den sjølvstendige stillinga og den høge faglege kvaliteten er domstolane samfunnet sin fremste konfliktløysar. Domstolane yter hjelp til vern av den einskilde sine rettar. Eit viktig mål for domstolane er å skape tillit blant folket ved forsvarleg, upartisk og effektiv dømande verksemd. Dommararbeidet stiller strenge krav til fagleg dugleik, personlege eigenskapar og brei yrkes- og livserfaring. Ved utnemninga vil det bli lagt vekt på å spegle mangfaldet i folket med omsyn til kjønn, alder, kulturell bakgrunn og røynsle. Kvinner blir oppmoda om å søkje. Innstillingsrådet for dommarar avgjer innstilling om dommarutnemningar.

Det blir ledig ein konstitusjon som sorenskrivar ved Valdres tingrett frå 1. mars 2020. Konstitusjonen har ein varigheit på seks månader, med muligheit til forlenging.

Valdres tingrett dekkjer kommunane Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang. Domstolen blir leia av ein sorenskrivar, og har i tillegg ein dommarfullmektig i halv stilling og to saksbehandlarar. Domstolen har lokalar saman med Valdres jordskifterett i rådhuset på Fagernes. Den som får konstitusjonen kan rekne med allsidig og interessant juridisk praksis i eit triveleg arbeidsmiljø.

Den som blir konstituert vil gå direkte inn i ein eksisterande portefølje, og erfaring som dommarfullmektig og/eller dommar vil derfor bli vektlagt.

For nærare opplysningar om domstolen sjå: https://www.domstol.no/valdres.

Kvalifikasjonskrav

Søkjarar må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitskap. Søkjarar må vere norske statsborgarar. Generell informasjon til søkjarane finn ein på www.domstol.no/innstillingsradet. Vi syner elles til Praksis/Policynotat, kap. 5, ”Lederkriterier i norske domstoler”. For kandidatar som blir innstilt krev ein uttømmande politiattest. Arbeidstakaren må utan erstatning finne seg i dei avgjerdene om endring som blir gjort i forretningskrinsen og organiseringa av domstolen. Det kan innebere samanslåing med andre domstolar og eventuelt bortfall av administrative oppgåver. Endring av tittel på grunn av det kan også skje. Omorganisering kan føre til eventuelle endringar som ny kontorstad.

Etter at søknadsfristen er gått ut, vil offentleg søkjarliste vere tilgjengeleg på www.domstol.no/innstillingsradet.  I denne samanhengen viser vi til offentleglova § 25, andre leddet når det gjeld vilkåra for å bli utelaten frå søkjarlista.

Lønna for domstolleiar (1-9,9 årsverk) er per i dag kr. 1 263 000,-.

Frå lønna blir det trekt vanleg pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse, for tida 2 %.

Ytterlegare opplysningar om stillinga kan ein få ved å kontakte:

  • Valdres tingrett v/sorenskrivar Pål Prestesæter, tlf. 61 02 29 50.
  • Innstillingsrådet v/sorenskrivar Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00.
  • Domstoladministrasjonen v/avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00.

Vi ber om at du legg søknad med CV inn i det elektroniske søknadsskjemaet på ”Søk her”. Alle attestar og vitnemål skal leggjast ved samla i eitt vedlegg. Vi ber om at du skriv i søknaden kvar du fyrst såg utlysinga.

Søknadsfrist 3. januar 2020