Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Konstitusjon som sorenskriver ved Stavanger tingrett

Nåværende sorenskriver i Stavanger går av for aldersgrensen sommeren 2019. Det blir ledig en konstitusjon som sorenskriver ved Stavanger tigrett. Konstitusjonen har en varighet på to år. Tiltredelse etter nærmere avtale. Domstolen blir ledet av en sorenskriver, og har i tillegg en nestleder/dommer, 14 tingrettsdommere, direktør, 3 dommerfullmektiger og 24 saksbehandlere. Domstolen har lokaler i Stavanger sentrum.

Domstolene i Norge er i en digital og organisatorisk endringsprosess, og Stavanger tingretts nye sorenskriver må ha gode lederferdigheter for at endringsprosessene skal lykkes. Det vises spesielt til Praksis/Policynotat, kap. 5, ”Lederkriterier i norske domstoler”.

Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet.

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap.

Søkere må være norske statsborgere. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest og at kandidaten kan sikkerhetsklareres for høyeste nivå. Den som blir utnevnt må akseptere de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, uten erstatning. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Stilling som sorenskriver (25- 49,9 årsverk) lønnes for tiden med kr. 1 346 000,-.

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Ytterligere opplysninger om embetet fås ved henvendelse til:

  • Innstillingsrådet v/sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00.
  • Domstoladministrasjonen v/ avd.direktør Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden «Søk her». Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsannonsen.

Søknadsfrist 7. januar 2019