Konstitusjon som tingrettsdommer

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2021-07-30

Telemark tingrett er en fullfaglig førsteinstansdomstol med rettssteder i Kviteseid, Notodden og Skien. Domstolen blir ledet av en sorenskriver, og har i tillegg administrasjonssjef og fra høsten også nestleder. Telemark tingrett har en samlet bemanning på ca. 36 årsverk, herav 10 dommerembeter og 5 dommerfullmektigstillinger.

Notodden rettssted har tinghuslokaler sentralt i Notodden sentrum. Rettsstedet har 5,7 årsverk, herav to embetsdommere og én dommerfullmektig.

Vi legger stor vekt på høy kvalitet i alt vårt arbeid samt effektivitet og god service overfor alle brukere av domstolens tjenester.

Om stillingen

Ved Telemark tingrett, Notodden rettssted blir det ledig en konstitusjon som tingrettsdommer i tre måneder, med tiltredelse fra 01.09.2021.

Kontorsted for denne konstitusjonen er tinghuset i Notodden, men ved behov må det påregnes enkelte arbeids- og kursdager ved de øvrige rettsstedene.

Den som får konstitusjonen kan påregne allsidig og interessant juridisk praksis. Vi legger stor vekt på å ha et godt juridisk fagmiljø og et trivelig arbeidsmiljø.

Stillingen lønnes for tiden med kroner 1 205 000 kroner per år. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand. jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. For den som konstitueres vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Den som konstitueres vil gå direkte inn i en løpende dommerportefølje Det er derfor en forutsetning at den som konstitueres har erfaring fra stilling som dommerfullmektig og/eller som dommer.

Stillingen forutsetter norsk statsborgerskap, jf domstolloven § 53. Det innhentes politiattest for den som tilbys stillingen. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det vises i denne sammenheng til Offentleglova § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlisten.

Kontaktopplysninger

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sorenskriver Dag Bjørvik, telefon 900 37 607.