Embete som lagdommer ved Agder lagmannsrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2024-04-08

Det blir ledig en stilling som lagdommer ved Agder lagmannsrett.
Tiltredelse etter nærmere avtale.

Hvem er du?

Kravene som stilles for å bli lagdommer er:

 • Juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap med gode karakterer.
 • Norsk statsborger.
 • Bred yrkes- og livserfaring er ønskelig.
 • Godt juridisk skjønn. Sakene er ofte komplekse og krever et trent øye.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • God gjennomføringsevne.
 • Fleksibilitet og stor arbeidskapasitet.
 • God rolleforståelse.
 • Stillingen krever høy faglig kompetanse, analytiske evner og høy integritet.
 • Søkere må være personlig egnet og ha relevant arbeidserfaring.
 • For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Dommerne må opptre uavhengig og skal ivareta domstolens konstitusjonelle rolle, ha en tillitvekkende framferd og kommunisere godt med brukerne av domstolen.

Hva tilbyr vi?

Foruten en variert arbeidshverdag og et viktig samfunnsoppdrag, kan vi tilby følgende:

 • Et meget selvstendig og meningsfylt arbeid med stort rom for faglig utvikling
 • Et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
 • Årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
 • Mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Årslønn er for tiden kr 1 419 000. Fra lønna blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Om oss

Domstolene er den tredje statsmakt. Norge har 49 domstoler med om lag 2000 medarbeidere. Landet er delt inn i seks lagdømmer med ca. 300 ansatte. Se mer om oss på https://www.domstol.no/

Domstolene er avgjørende for at vi har et trygt og godt samfunn basert på tillit. Tillit mellom mennesker og myndigheter, men også mellom enkeltpersoner. Alle skal ha tillit til og respektere våre avgjørelser, uavhengig av utfall.

Agder lagmannsrett er en av seks lagmannsretter i Norge. Foruten lokaler i Skien, har lagmannsretten faste rettslokaler i Tønsberg, Arendal og Kristiansand. Det må påregnes en del reisevirksomhet mellom rettsstedene.

Lagmannsretten har 23 dømmende årsverk og en samlet bemanning på 35 årsverk.

Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktløsningsorgan. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet.

Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring.

Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Generelle bestemmelser

Domstolen legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet i annonsen.

Personopplysninger i søknad og CV til stillingen håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Du kan lese mer om personvern på www.domstol.no. Her finner du også generell informasjon om domstolene.

Vi utarbeider offentlig søkerliste og henviser til offentlighetslova § 25, andre ledd, for muligheten til å bli unntatt fra denne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Offentlig søkerliste vil være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.

Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolens rettskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via lenke på denne siden «Søk denne stilling». Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Spørsmål om stillingen

 • Guro Vale Kvavik
  Førstelagmann, Agder lagmannsrett
  Telefon: 92045106
 • Arnfinn Agnalt
  Leder, Innstillingsrådet for dommere
  Telefon: 91770156
 • Solveig Moen
  Avdelingsdirektør, Domstoladministrasjonen
  Telefon: 40414414