Borgarting lagmannsrett er landets største ankedomstol med 67 dommerembeter og 40 saksbehandlerstillinger. Lagmannsretten ledes av en førstelagmann, og er for tiden organisert i fire rettsavdelinger og en administrasjonsavdeling. Domstolen ligger i Oslo sentrum.

Leder av juridisk utrederenhet i Borgarting

Borgarting lagmannsrett har i dag to juridiske utredere, men skal, med forbehold om Stortingets vedtak, etablere en ny utrederenhet med totalt ca. 15 ansatte. Utrederenheten skal etableres i løpet av høsten 2018 og vil bli organisert under en av rettsavdelingene. Vi søker nå etter leder for enheten.

 Borgarting lagmannsrett kan tilby:

  • Varierte og spennende arbeidsoppgaver innenfor et bredt saksfelt
  • Selvstendige og utfordrende faglige og administrative arbeidsoppgaver i tett samarbeid med avdelingslagmannen og lagdommerne
  • Godt arbeidsmiljø
  • Fleksibel arbeidstid
  • Mulighet for trening i arbeidstiden

Arbeids- og ansvarsområder:

Utrederne arbeider hovedsakelig med skriftlig forberedelse og utredning av anker over kjennelser og beslutninger og ankeprøvingssaker for lagmannsrettens dommere. Både prosessuelle og materielle spørsmål innenfor en rekke rettsområder både i sivile saker og straffesaker blir forberedt og utredet. Arbeidet gir god innsikt i prosessretten og en rekke juridiske fagområder, i tillegg til behandlingsmåten i domstolen. Utredningslederen vil ha det faglige og administrative ansvaret for utrederenheten, og skal i samarbeid med avdelingslagmannen bygge opp og utvikle utrederenheten med sikte på effektiv drift, høy faglig kvalitet og godt samarbeid med dommerne og de øvrige avdelingene i lagmannsretten. Arbeidet som utredningsleder vil by på spennende, varierte og krevende arbeidsoppgaver både faglig og administrativt. Utredningslederen rapporterer til avdelingslagmannen.

 Vi søker en person som:

  • Har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
  • Har meget gode juridiske kvalifikasjoner og faglig relevant erfaring
  • Har gode lederegenskaper og er utviklingsorientert. Ledererfaring vil bli tillagt vekt
  • Har gode samarbeidsevner og evne til å bygge opp og videreutvikle et godt arbeidsmiljø og fagmiljø i enheten
  • Har en effektiv og strukturert arbeidsform, samt evne til å holde overblikk og arbeide målrettet

Stillingen som utreder lønnes som seniorrådgiver i stillingskode 1364, lønnsspenn 650 000 – 850 0000 kr pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Ved særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent innskudd til pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, også når det gjelder kjønn og kulturell bakgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til lagmann Torkjel Nesheim på telefon 21 55 82 00.

Søknad vedlagt aktuelle attester og vitnemål sendes elektronisk via jobbnorge.no.

Søknadsfrist: 20. juni 2018.