Delta er en partipolitisk uavhengig breddeorganisasjon for ansatte i offentlig tjenesteyting. Arbeidstakerorganisasjonen har 39 yrkes-, bransje- og medlemsorganisasjoner med 78 500 medlemmer, 2300 tillitsvalgte og ca. 100 ansatte til sammen ved hovedkontoret og ute i de 7 regionene.

Leder for Deltas advokatseksjon

Stillingen er organisert i arbeidslivsavdelingen, som består av en forhandlingsseksjon og en advokatseksjon. Advokatseksjonen har - i tillegg til seksjonsleder – 5 advokater/advokatfullmektiger.

Dette er en viktig stilling, som fyller en sentral del av medlemstilbudet i Delta. Delta tilbyr gratis advokatfaglig bistand for medlemmene som et medlemsgode. I et stadig tøffere arbeidsliv, som i økende grad preges av usikkerhet og omstilling, vil det være en avgjørende oppgave for Delta å bistå med relevant og tilpasset advokatfaglig bistand for sine målgrupper; tillitsvalgte, ansatte og medlemmer.

Leder for advokatseksjonen skal lede, utvikle og koordinere juridisk saksbehandling i organisasjonen, i tillegg til selv å håndtere saker. Stillingen gir dermed gode muligheter for å sikre og utvikle egen faglig kompetanse.

Advokatseksjonen samarbeider tett med forhandlingsseksjonen om kollektive avtaleforhandlinger, tariffoppgjør og håndheving av tariffavtaler.

Stillingen har en rekke grensesnitt og interessenter, og lederen og seksjonen må balansere mange ulike hensyn. Stillingen vil ha et stort kontrollspenn når det gjelder typer oppgaver.

Sentrale ansvarsområder i stillingen:

  • Overordnet ansvar for Deltas juridiske saksbehandling og rådgivning innenfor et variert spekter av rettsområder, med hovedvekt på arbeidsrettslige spørsmål innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett.
  • Personalansvar for seksjonen og for å sikre god ledelse, styring, oppfølging og utvikling av medarbeidere
  • Ansvar for seksjonens økonomi, herunder prioriteringer, budsjettering og rapportering
  • Sikre god kontakt, dialog og tverrfaglig samarbeid mot andre avdelinger, regionskontorer, medlemsorganisasjoner, samarbeidspartnere og interessenter
  • Kartlegge, analysere og vurdere organisasjonens behov som grunnlag for seksjonens virksomhet, samt prioritere saker og tilbud
  • Saksfordeling, saksbehandling og prosedyre
  • Delta på relevante faglige arenaer for kompetanseutvikling og bygge og utvikle et faglig nettverk for inspirasjon og utvikling av juridisk saksbehandling i organisasjonen

Vi ønsker en faglig sterk advokat med genuint engasjement for arbeidsrett og fokus på medlemsperspektivet i en arbeidstakerorganisasjon. Sterk faglig forståelse kombinert med god vurderingsevne er en styrke i stillingen. Som personalleder ønsker vi at du er åpen og inkluderende, med gode samarbeidsevner både utad og innad. Evne til å prioritere og arbeide målrettet og strukturert er et fortrinn. 

Advokatbevilling og relevant bakgrunn forventes. Bred erfaring med både kollektiv og individuell arbeidsrett, samt gjerne erfaring fra organisasjonsarbeid eller arbeidslivsfeltet vil være etterspurt.

Noe reiseaktivitet må påregnes.

Delta har et godt arbeidsmiljø og kan tilby gunstige arbeidsbetingelser, herunder fleksible arbeidstidsordninger.

Kontakt gjerne

  • Randi Flugstad hos Amrop Delphi, tlf. 90584138

eller

  • Jan Pieter Groenhof i Delta, tlf.41224772.

Vi mottar søknader fortløpende. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.