Konstitusjon som leder, nestleder og medlem ved Utmarksdomstolen for Finnmark

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2023-07-31

Utmarksdomstolen for Finnmark ble i 2014 i henhold til finnmarksloven etablert som en særdomstol som skal behandle tvister om rettigheter som måtte oppstå etter at Finnmarkskommisjonen har utredet rettighetsforholdene i et felt. Utmarksdomstolen er bemannet med en leder, en nestleder, tre faste medlemmer og to varamedlemmer, alle konstituert som embetsmenn uten noen nærmere bestemt tidsavgrensning. Konstitusjonene gjelder inntil Utmarksdomstolen har sluttført sitt oppdrag. Hålogaland lagmannsrett har utført de administrative støttefunksjonene for Utmarksdomstolen. Domstoladministrasjonen har det overordnede administrative ansvaret for domstolen.

Utmarksdomstolen ønsker å kunngjøre konstitusjon som leder, nestleder og medlem. De tre stillingene vil bli konstituert uten nærmere tidsavgrensning.

Stilling som leder har så langt vært avlønnet som deltidsstilling, mens nestleder har vært avlønnet på timebasis. Generelt gjelder at medlemmer ved Utmarksdomstolen som har 100 prosent dommerstilling annet sted, avlønnes på timebasis. Andre medlemmer og varamedlemmer ved domstolen avlønnes i utgangspunktet med 25 prosent av tingrettsdommers lønn. Stilling som leder og nestleder vil bli avlønnet etter nærmere avtale med Domstoladministrasjonen.  

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Kvalifikasjonskrav

Lederen og nestlederen må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. For medlemmet stilles ingen særskilte formalkrav til utdannelse og bakgrunn, men relevant formalkompetanse vil bli vektlagt. For alle stillingene vil kunnskap om og forståelse av de særlige forhold som gjør seg gjeldende i forbindelse med arbeidet for å kartlegge rettigheter til aktuell grunn i Finnmark, bli vektlagt. Dette omfatter innsikt i Finnmarks historie, demografi, ulike næringsinteresser, friluftsinteresser mv. Det vil også bli vektlagt at kompetanse i samiske sedvaner og rettsoppfatninger og samisk språk er representert ved sammensetningen av domstolen.

Søkere må være norske statsborgere. 
For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Ytterligere opplysninger om stillingene fås ved å kontakte:

  • lnnstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00
  • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden "Søk her". Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Søknadsfrist 31. juli 2023