Ledige verv til Kontrollkommisjonen i det psykiske helsevernet

Arbeidsgiver:
Statsforvalteren i Innlandet
Søknadsfrist:
2021-02-15

Det er fra 1. juni 2021 ledige verv som leder og varaleder i Kontrollkommisjonen på Reinsvoll. Er du jurist/advokat og opptatt av å sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet, ja da kan dette være vervet for deg.

Medlemmene oppnevnes for fire år. Vi tar forbehold om at det kan komme endringer i lovverket knyttet til kontrollkommisjonene i oppnevningsperioden. Det foreligger forslag til ny tvangsbegrensingslov. Det gis godtgjøring for vervet.

Søknadsfrist: 15.02.2021. Tiltredelse: 01.06.2021.

Ønsker du å vite mer om hva disse vervene innebærer, ta kontakt med

  • adv. Elisabeth Bendixen, nåværende leder, tlf 481 27 088 eller
  • fylkeslege Harald Vallgårda tlf 625 51 382.

Søknad vedlagt cv med dokumenterte opplysninger om kompetanse, og referanser, sendes Statsforvalteren i Innlandet, postboks 987, 2604 Lillehammer. Eventuelt kan søknader sendes som sikker melding via vår hjemmeside, les mer her. 

Kontrollkommisjonens oppgaver

Kontrollkommisjonenes hovedoppgave er å sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet. Her kan du lese mer om kontrollkommisjonens oppgaver.

Krav til kvalifikasjoner:

  • Leder/varaleder: Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist som er kvalifisert til å gjøre tjeneste som dommer. I dette ligger at vedkommende må tilfredsstille kravene i domstolloven §§ 53-55. Etter lovens krav må vedkommende være norsk statsborger, over 25 år, og ha juridisk embetseksamen. Videre må vedkommende tilfredsstille høye krav til faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper.
  • Leder/varaleder bør ha erfaring som dommer/dommerfullmektig, fylkesnemndsleder og/eller erfaring innen helse-/sosialrettsfeltet, eksempelvis gjennom advokatpraksis.

Opplæring: Ved behov kan de som ansettes være med å hospitere i andre kommisjoner.

Omfang: ca 30 møtedager pr. år. Leder vil i tillegg bruke tid til for/etterarbeid/andre møter.

Krav til habilitet

Etter psykisk helsevernloven § 6-2 tredje ledd kan ingen oppnevnes som medlem av en kontrollkommisjon som skal føre kontroll med en del av det psykiske helsevern som vedkommende har ansvar for i sin vanlige stilling. Medlemmet bør heller ikke være ansatt i det psykiske helsevernet for øvrig.

Godtgjøring

Kontrollkommisjonens medlemmer får godtgjøring per time. Satsen beregnes i prosent av den til enhver tid gjeldende salærsatsen fastsatt av Justisdepartementet etter forskrift 3. desember 1997 nr. 1441 om salær fra det offentlige til advokater m.v. § 2.

Leder og varaleder:

  • jurist som er i dommerembete eller som er ansatt i annen stilling, godtgjøres per time med 75 prosent av den til enhver tid gjeldende salærsatsen
  • advokat som er selvstendig næringsdrivende godtgjøres per time med 100 prosent av den til enhver tid gjeldende salærsatsen.