Ledige verv til Kontrollkommisjonen i det psykiske helsevernet

Arbeidsgiver:
Statsforvalteren i Innlandet
Søknadsfrist:
2021-10-01

Gjøvik-Toten- Hadeland og Valdres

 • Leder (jurist/advokat)
 • Varaleder (jurist/advokat)

Oppnevningsperiode: Medlemmene oppnevnes for fire år. Det gis godtgjøring for vervet.
Søknadsfrist: 1. 10. 2021
Tiltredelse 1.1. 2022

Informasjon om hva vervene innebærer kan gis av:

 • Lorentz Stavrum
  Kommisjonsleder
  Telefon: 906 74 597
 • Anne Kristine Hallum
  Seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Innlandet
  Telefon: 625 51 366.

Søknad vedlagt cv med dokumenterte opplysninger om kompetanse og referanser, sendes Statsforvalteren i Innlandet, postboks 987, 2604 Lillehammer. Eventuelt kan søknader sendes som sikker melding via vår hjemmeside: https://www.statsforvalteren.no/innlandet/om-oss/kontakt-oss/

Her kan du lese mer om kontrollkommisjonens oppgaver.

Krav til kvalifikasjoner

 • Leder/varaleder: Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist som er kvalifisert til å gjøre tjeneste som dommer. I dette ligger at vedkommende må tilfredsstille kravene i domstolloven §§ 53-55. Etter lovens krav må vedkommende være norsk statsborger, over 25 år, og ha juridisk embetseksamen. Videre må vedkommende tilfredsstille høye krav til faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper.
 • Leder/varaleder bør ha erfaring som dommer/dommerfullmektig, fylkesnemndsleder og/eller erfaring innen helse-/sosialrettsfeltet, eksempelvis gjennom advokatpraksis.

Opplæring

Ved behov kan de som ansettes være med å hospitere i andre kommisjoner.

Arbeidstid

Ca 30 møtedager pr. år, det vil variere med kommisjonens arbeidsmengde. Leder vil i tillegg bruke tid til for/etterarbeid/andre møter.

Krav til habilitet

Etter psykisk helsevernloven § 6-2 tredje ledd kan ingen oppnevnes som medlem av en kontrollkommisjon som skal føre kontroll med en del av det psykiske helsevern som vedkommende har ansvar for i sin vanlige stilling. Medlemmet bør heller ikke være ansatt i det psykiske helsevernet for øvrig.

Godtgjøring

Kontrollkommisjonens medlemmer får godtgjøring per time. Satsen beregnes i prosent av den til enhver tid gjeldende salærsatsen fastsatt av Justisdepartementet etter forskrift 3. desember 1997 nr. 1441 om salær fra det offentlige til advokater m.v. § 2.

Leder og varaleder:

 • jurist som er i dommerembete eller som er ansatt i annen stilling, godtgjøres per time med 75 prosent av den til enhver tid gjeldende salærsatsen
 • advokat som er selvstendig næringsdrivende godtgjøres per time med 100 prosent av den til enhver tid gjeldende salærsatsen.

Vi tar forbehold om at det kan skje endringer i lovverket knyttet til kontrollkommisjonene i oppnevningsperioden.