Norsk ReiselivsForum er en nøytral organisasjon som har ansvaret for sekretariatet ved Transportklagenemnda og Pakkereisenemnda. Nemndene behandler tvister som gjelder reiser med fly, jernbane, kollektivtrafikk, båt, samt pakkereiser. Norsk ReiselivsForum har for tiden ti ansatte. Medarbeiderne har juridisk bakgrunn og/eller erfaring fra reiselivsbransjen.

Nemndsleder i Transportklagenemnda for flyreiser (Flyklagenemnda)

Flyklagenemnda har over flere år hatt en økende saksmengde og er derfor organisert i to avdelinger med hver sin nemndsleder. Det skal nå engasjeres ny leder i den ene avdelingen i flyklagenemnda.

Transportklagenemndas virksomhet er hjemlet i transportklagenemndforskriften. Nemnda er organiser slik at fem medlemmer deltar i behandlingen av den enkelte sak. Av disse skal en være nøytral leder, to medlemmer skal representere passasjerinteressene, og to skal representere tjenesteyterinteressene. Nemndas leder skal ifølge forskriften være jurist.

Arbeidsoppgaver

Nemndsleder er ansvarlig for nemndsbehandlingen fra sakene er ferdig forberedt av sekretariatet, og frem til endelig avgjørelse og vedtak er klart. Nemnda benytter web-basert saksbehandlingsverktøy, og avholder møter i sekretariatets lokaler. Nemndsleder kan ikke instrueres av styret eller sekretariatet.

Arbeidstiden er fleksibel, og nemndsleder legger opp rutiner for arbeidet i selve nemnda. Det er likevel nødvendig å samordne rutiner med sekretariatet, også med tanke på krav til  saksbehandlingstid slik den er fastsatt i transportklagenemndforskriften. Arbeidstiden vil være inntil 30 timer pr. måned. Det vil være mulig å kombinere oppdraget som nemndsleder med annet arbeid, for eksempel kan det være egnet som sidegjøremål for dommere. Det må imidlertid ikke gå ut over arbeidskapasiteten som nemndsleder.

Det vil normalt finne sted ett nemndsmøte i måneden innenfor normal arbeidstid. Nemndslederne har ikke fast arbeidsplass i lokalene til Norsk Reiselivsforum/Transportklagenemnda.

Kvalifikasjoner

  • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
  • Erfaring fra virke som dommer eller nemndsleder
  • Gode engelskkunnskaper
  • Digitale ferdigheter
  • Kunnskap om reiseliv/luftfart er en fordel
  • Gode møtelederegenskaper
  • God skriftlig fremstillingsevne
  • Selvstendig og effektiv

Det gjøres oppmerksom på at nemndslederen skal godkjennes av Samferdselsdepartementet etter forslag fra styret i Transportklagenemnda.

Godtgjørelse etter avtale. Som et utgangspunkt kan det påregnes honorar tilsvarende offentlig salærsats, for tiden kr 1060 per time.

Den som engasjeres vil anses som oppdragstaker/frilanser uten ansettelsesforhold, men uten å være selvstendig næringsdrivende.

Oppstart etter avtale, tentativt rundt august 2020.

Søknad med CV sendes til co@reiselivsforum.no innen 24.mai 2020

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes ti:

  • styreleder Espen Bjerkvoll (95992463), eller
  • Cecilie Asak Oftedahl, daglig leder i Norsk ReiselivsForum (97622266).

Om arbeidsgiveren

Norsk ReiselivsForum er en frittstående og nøytral organisasjon som har ansvaret for sekretariatene til Transportklagenemnda og Pakkereisenemnda. Nemndene behandler tvister mellom passasjerer og tjenesteytere som gjelder reiser med fly, tog, båt, kollektivtrafikk og pakkereiser. Det er egne nemnder for hver transportsektor. Norsk Reiselivsforum har i dag 11 ansatte og holder til i Oslo sentrum.