Nemndsmedlemmer med juridisk og teknisk bakgrunn innenfor industrielt rettsvern

Arbeidsgiver:
Klagenemnda for industrielle rettigheter
Søknadsfrist:
2022-08-20

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) er et uavhengig, domstolslignende organ som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, og som etter klage overprøver Patentstyrets avgjørelser innenfor patent-, varemerke-, og designrettigheter, samt innenfor foretaksnavn. Etter innstilling fra KFIR skal Nærings- og fiskeridepartementet oppnevne nye nemndsmedlemmer for 3 år fra 1. oktober 2022.

Klagenemnda prøver, i likhet med særdomstoler, saker som krever særskilt dybdekunnskap. Klagenemnda består av en juridisk utdannet leder og nestleder som begge oppfyller kravene til dommere, samt av juridisk- og teknisk fagkyndige nemndsmedlemmer.

Vi søker nå etter flere nemndsmedlemmer på juridisk og teknisk side for primært å avvikle patent-, varemerke- og foretaksnavneklager. Det er derfor viktig at du har et solid fundament innenfor og interesse for industrielle rettigheter, herunder varemerkerett og patentrett. På teknisk side, søker vi særlig etter spesialister med oppnådd grad European Patent Attorney. Vi vil vektlegge å få balanse mellom kjønnene og en geografisk fordeling, under ellers likestilte kvalifikasjoner.

Som nemndsmedlem vil du bli oppnevnt fra sak til sak, og stillingen er derfor forenlig med arbeid i full stilling i annen virksomhet.

Klagenemnda er lokalisert i Oslo sentrum, men vi benytter moderne tekniske løsninger slik at møter kan avholdes på telefon/videokonferanse. I noen saker avholdes det muntlige høringer som finner sted i våre lokaler.

Arbeidet honoreres etter fastsatte satser.

For spørsmål ta kontakt med Klagenemndas leder Lill Anita Grimstad på telefon 91780713.

Kortfattet søknad sendes på epost [email protected] innen 20. august 2022.