Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Nord universitet – studentombud

Ved Nord universitet er det ledig en nyopprettet 100 % fast stilling som studentombud. Vi søker en person til stillingen som vil være med på å utforme rollen som studentombud og sette studenters rettssikkerhet på agendaen.

Formål med ordningen er å bidra til økt rettssikkerhet for studentene og å avklare rettsstillingen til studentene overfor universitetet. Et studentombud skal både være et lavterskeltilbud for studenter og en uavhengig bistandsperson som kan gi råd og bistand i saker knyttet til studiesituasjonen. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og bidra til at saker kan løses nærmest der de oppstår. Ombudet har ikke selv myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved universitetet.

Som en ny stilling ved universitetet, vil det være store utviklingsmuligheter for rett person. Det er laget eget mandat for stillingen, men dette vil kunne endres om erfaringer i arbeidet tilsier det.

Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig og må kunne samarbeide på tvers av fakultet, virksomhetsnivå og med studentdemokratiets tillitsvalgte.

Som et fusjonert universitet med totalt ni campus/studiesteder, må studentombudet ved Nord ha spesiell fokus på studentenes rettigheter og likebehandling på tvers av campusene.

Studentombudet vil være en rådgiver som lønnes av, og er ansatt av universitetet. Ombudet har imidlertid en svært selvstendig stilling og skal rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det utarbeides halvårsrapporter. Disse skal legges fram for styret som en orienteringssak. Rektor orienteres fortløpende om spesielt alvorlige saker, eller saker som er av prinsipiell betydning. Studentombudet vil få fast observatørstatus i LMU (læringsmiljøutvalget).

Stillingen er organisatorisk plassert hos direktør for HR og økonomi. Arbeidssted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Gi råd og hjelp til studenter om forhold som angår deres studiesituasjon

 • Påse at enkeltstudenters saker får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studenters rettigheter ivaretas

 • Ha et spesielt fokus på mobbing og trakassering

 • Bidra til å løse saker nærest der de oppstår, det vil si på lavest mulig nivå i organisasjonen Aktivt informere om studentombudsfunksjonen til Nords studenter

 • Gi opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter

Kvalifikasjonskrav

Det stilles krav om høyere utdanning på masternivå. og ut fra nevnte arbeidsoppgaver ønskes stillingen besatt av jurist.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det også bli lagt vekt på:

 • Relevant praksis, eventuelt fra utdanningssektoren, eller fra andre saksbehandlings-og/eller ombudsoppgaver
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Løsningsorientering
 • Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra verv i studentdemokratiet
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver (årslønn 474 700 – 569000) eller kode 1364 seniorrådgiver (årslønn 548 200 – 650 200). For spesielt kvalifiserte søkere kan annen lønnsinnplassering diskuteres. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-forsikrings og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten.

Det må beregnes noe reising i stillingen. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

 • Direktør HR og økonomi Anita Eriksen tlf. 75517387/mobil 95707733, eller
 • Studiedirektør Jan-Atle Toska tlf. 755 17730 /mobil 90166125

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 28.05.2018

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30079581

Søknadsfrist: 28.05.2018