Påtalefaglig etterforskingsleder (jurist)

Arbeidsgiver:
Spesialenheten for politisaker
Søknadsfrist:
2022-05-22

Vi søker etter påtalefaglig etterforskingsleder til avdeling for felles saksmottak og innledende etterforsking med kontorsted Hamar.

Avdelingen er besatt med tre jurister, tre spesialetterforskere og tre (2,2) administrative stillinger, inkludert leder som inngår i det daglige arbeidet i avdelingen. Leder inngår også i enhetens ledergruppe.
 
Felles saksmottak er Spesialenhetens apparat for mottak av alle henvendelser. Avdelingen jobber for å sikre alle så lik behandling som mulig, uavhengig av hvor de befinner seg i landet. Etterforskingsledelse (juridisk og etterforskingsfaglig) i saksmottaket skal styrke kvaliteten ved den innledende straffesaksbehandlingen. Det er etablert en ensartet praksis for behandling av straffesaker og andre henvendelser som ikke umiddelbart registreres som en anmeldelse. Felles saksmottak samarbeider med etterforskingsavdelingen, for å sikre en god overføring av saker, og med beredskapsvakten i forbindelse med initialfasen av straffesaker, utrykninger og aksjoner mv.

Vi ber om at søknad, CV, attester og vitnemål sendes elektronisk via vår elektroniske rekrutteringsportal. Originale dokumenter medbringes til eventuelt intervju.

Arbeidsoppgaver

Påtalefaglig etterforskingsleder skal delta i arbeidet med å vurdere alle henvendelser i initialfasen og skal påtaleavgjøre saker. Avdelingen har en egen jourtjeneste som rullerer på dagtid hvor påtalefaglig etterforskingsleder er integrert. Funksjonen inngår i Spesialenhetens beredskapsvaktordning sammen med spesialetterforskere. Slik bemanningen er nå vil dette utgjøre ca. 5 hjemmevakter á 1 uke pr år. Påtalefaglig etterforskingsleder kan gis påtalekompetanse og myndighet til å utføre aktorater ved domstolene. Vedkommende kan tillegges andre arbeidsoppgaver av juridisk karakter. Reisevirksomhet kan forekomme.

Kvalifikasjoner

Søker må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Det er ønskelig med erfaring fra straffesaksarbeid og søker må ha god kjennskap til strafferett og straffeprosess. Søker må ha inngående forståelse for politiets, påtalemyndighetens og Spesialenhetens rolle i samfunnet. Du må ha meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne, og i tillegg til ovennevnte gjerne erfaring med juridisk utredningsarbeid.

Personlige egenskaper

Vi søker en person som er faglig dyktig og som stiller høye krav til kvalitet og nøyaktighet. Du må både kunne jobbe selvstendig med egen portefølje og i team. Vi forutsetter at du har god evne til kommunikasjon og samhandling. Gjennomføringsevne og beslutningsdyktighet er en forutsetning. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi vil i vår vurdering også vektlegge kandidatens refleksjoner om Spesialenhetens samfunnsoppdrag.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ stillingskode 1245 politiadvokat fra kr. 650.000 til kr. 815.000 pr. år. I henhold til særavtale gis det tillegg i lønn for belastende unntak fra arbeidsmiljøloven (kr. 37.283 pr. år) og hjemmevakt (kr. 12.000 pr. uke). Fleksitidordning/sommertid. God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse - fra lønnen trekkes 2 %.

Annet

Den som ansettes må ha plettfri vandel og må kunne sikkerhetsklareres for graden HEMMELIG. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved evt. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette jf. offentleglova § 25.

Det tas forbehold om fremtidige organisatoriske endringer. Den som ansettes plikter å rette seg etter fremtidige beslutninger som organisatoriske, arbeids- og/eller ansvarsmessige endringer knyttet til stillingen.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Kontaktinformasjon

  • Espen Krogh
    Avdelingsleder
    Telefon: 62556100
  • Terje Nybøe
    Sjef
    Telefon: 62556100