Politiadvokat II ved Felles enhet for påtale - Seksuelle overgrep og grov vold mot barn

Arbeidsgiver:
Agder politidistrikt
Søknadsfrist:
2020-07-15

Vi søker etter politiadvokat II med saksportefølje tilknyttet avsnitt for seksuelle overgrep og grov vold mot barn ved Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE). Stillingen er stedplassert på seksjon for påtale Midtre Agder og rapporterer til seksjonspåtaleleder i Midtre.

Stillingen er ledig fom. 01.09.20.

Seksjon for påtale Midtre er den største påtaleseksjonen i Agder politidistrikt med ca. 20 påtalejurister, flere av dem tilknyttet spesialavsnitt. Det er et stort arbeidspress og saksområdet seksuelle overgrep og grov vold mot barn er økende.

Kjønnsbalansen i påtaleenheten er 50/50, men på spesialporteføljen er samtlige jurister kvinner. Vi oppfordrer derfor menn til å søke.

Stillingene innebærer nært samarbeid med leder av påtale, seksjonspåtaleleder og øvrige påtalejurister, etterforskere og sivilt ansatte ved Felles påtale, FEFE og de geografiske driftsenhetene (Vestre, Midtre og Østre).

Ekstern samarbeid vil være med statsadvokatembete, domstolen, kriminalomsorgen, forsvarere og bistandsadvokater i de aktuelle sakene samt representanter fra andre offentlige etater, herunder barnevernet.

Det forventes at den som bli ansatt bidrar til økt kompetanse og et godt arbeidsmiljø.

Ved ledighet i tilsvarende stilling innen driftsenheten, kan samme søkermasse benyttes ved eventuell ansettelsesprosess.

Plettfri vandel er et krav til stillingen. Ved tilbud om stilling må uttømmende og utvidet vandelsattest fremskaffes av søker, jf. Politiloven § 18 og Politiregisterloven §41.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandle og aktorere straffesaker som sorterer under seksjon for seksuelle overgrep og grov vold
 • Være aktiv i forbindelse med oppfølgning av saker under etterforsking
 • Være avhørsleder på tilrettelagte avhør
 • Ved behov delta i politidistriktets jourtjeneste
 • Andre oppgaver ved behov

Kvalifikasjoner

Politiadvokat II:

Nødvendig:

 • Juridisk embetseksamen (cand.jur) eller master i rettsvitenskap
 • Utvidet påtalekompetanse
 • Minimum 5 år påtaleerfaring. Unntaksvis vil kravet kunne fravikes ved annen, særlig relevant erfaring.
 • Gode juridiske kunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Plettfri vandel og sikkerhetsklarering på nivå hemmelig iht. sikkerhetsloven

Ønskelig:

 • Erfaring som dommerfullmektig/advokat
 • Engelsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Handlekraftig, initiativrik og god vurderingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og med stor arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjonsevner

Ved ikke kvalifiserte søkere til stillingen som politiadvokat II, kan det bli aktuelt å tilsette Politiadvokat/politifullmektig.

Politiadvokat/politifullmektig

Nødvendig:

 • Juridisk embetseksamen (cand.jur) eller master i rettsvitenskap
 • Utvidet påtalekompetanse (politiadvokat)
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Plettfri vandel og sikkerhetsklarering på nivå hemmelig iht. sikkerhetsloven

Ønskelig:

 • Erfaring som dommer/dommerfullmektig
 • Engelsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Handlekraftig, initiativrik og god vurderingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og med stor arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjonsevner

Personlige egenskaper

 • Handlekraftig, initiativrik og god vurderingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og med stor arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjonsevner

Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Agder politidistrikt mener at inkludering og mangfold er en styrke, og vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Agder politidistrikt vil om mulig tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Vi tilbyr

 • Lønn iht. Statens lønnsregulativ. Politiadvokat II (SKO 1543) avlønnes med brutto årslønn fra kr. 679.000 (ltr.73). Politiadvokat (SKO 1285) avlønnes med brutto årslønn fra kr. 605 500 (ltr.67) Endelig lønnsplassering etter kvalifikasjoner.
 • Tillegg for jourtjeneste utbetales i henhold til gjeldende arbeidstidsbestemmelser for politi- og lensmannsetaten
 • Lov- og avtalefestet pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse - en av landets beste pensjonsavtaler. Til fradrag fra lønnen kommer 2 % lovfestet andel til Pensjonskassen.
 • Agder politidistrikt er en IA-bedrift og er tilknyttet en moderne bedriftshelsetjeneste

Ved elektronisk søknad vil du få en e-post som bekrefter at denne er mottatt. I henhold til offentlighetslova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Dersom reservasjon ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Attesterte kopier av vitnemål og attester som bekrefter kompetanse og ansiennitet, må lastes opp i webcruiters portal i forkant av et eventuelt intervju. Webcruiter har samarbeid med vitnemålsportalen og vitnemål kan derfor enkelt overføres mellom løsningene, dersom man har sine vitnemål der. Dersom du etter-registrerer: gå til webcruiter og logg inn - Søknader -- Sendte søknader -- velg søknaden du skal sende vitnemål til -- nederst i CV velger du "legg til vedlegg" -- last ned fra vitnemålsportalen -- og velg "overfør". Ligger ikke dine papirer i vitnemålsportalen, må de stemples med "rett kopi" av godkjent utsteder (notarius publicus) før de lastes opp i pdf-format.

Referanser (minimum 2-3 stk.) lastes også opp i webcruiter under sendte søknader. Nederst i CV finner du "vedlegg" og "last opp referanser". Dette må være på plass før et eventuelt intervju.

Vi følger smitteverns-veiledningene under tiden med covid-19 og det anbefales pr d.d. å gjennomføre alle intervjuer pr video. Dette kan endre seg i prosessen.
Ansettelse skjer på vilkår fastsatt i statsansatteloven (erstatter tjenestemannsloven) og personalreglementet for politi- og lensmannsetaten.

I de første seks måneder er den ansatte tilsatt på prøve. Tilsettingsorganet kan bestemme at slik prøvetid også skal gjelde, selv om den ansatte går direkte over fra annen statsstilling.

Etter ansettelse vil arbeidsgiver be den nyansatte om opplysninger om organisasjonstilhørighet, slik at en blir innplassert i riktig lønnstrinn i henhold til riktig Hovedtariffavtale.

Kontaktinformasjon

Arbeidssted

Tollbodgata 14
4611 Kristiansand

Søknadsfrist: 15.07.2020