Politiadvokat II, Politiadvokat og Politifullmektig

Sør-vest politidistrikt, Stavanger / Sandnes

Arbeidsgiver:
Sør-Vest politidistrikt
Søknadsfrist:
2021-08-01

Felles enhet for påtale er en funksjonell driftsenhet med overordnet ansvar for etterforsking, påtale og iretteføring av straffesaker i politidistriktet, og for Barnehuset.

Det er ledig faste stillinger og vikariat som henholdsvis sko 1543 politiadvokat II, sko 1245 politiadvokat og sko 0288 politifullmektig. Stillingene er plassert ved felles enhet for påtale, med arbeidssted Stavanger og/eller Sandnes.  

Arbeidsoppgaver

 • Alminnelig påtalebehandling i alle ledd så vel under etterforskningsfasen som under iretteføring, herunder;
 • Lede og være ansvarlig for etterforskning i den enkelte straffesak, herunder å kvalitetssikre etterforskningen og sørge for at den er planmessig og formålsstyrt
 • Aktorere straffesaker for tingrett og lagmannsrett
 • Treffe beslutninger om bruk av tvangsmidler etter strafferettspleien
 • Kontakt med media
 • Jourtjeneste ved behov
 • Andre arbeidsoppgaver av juridisk karakter
 • Bidra til å utvikle gode samarbeidsformer internt ved egen seksjon og mellom øvrige seksjoner, andre enheter og eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra til en smidig og effektiv straffesaksbehandling med god kvalitet
 • For politiadvokat II vil det også være andre oppgaver av såvel saklig som pedagogisk art, herunder fagutvikling, intern og ekstern instruksjon, delta i utredningsarbeidsgrupper og høringsuttalelser.

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Juridisk embetseksamen, (cand. jur) eller master i rettsvitenskap
  For søkere til politiadvokat gjelder i tillegg:
 • Erfaring innenfor straffesaks- og påtalearbeid
 • Erfaring fra jourtjeneste
 • Inngående forståelse for politiets og påtalemyndighetens rolle i samfunnet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

For søkere til politiadvokat II kreves i tillegg:

 • Minimum 7 års påtaleerfaring (i særlige tilfeller kan dette fravikes ved relevant arbeidserfaring)
 • Prosedyreerfaring fra lagmannsretten
 • Omfattende erfaring med etterforskningsledelse
 • Evne til god porteføljestyring

Ønskelig:

 • Omfattende prosedyreerfaring
 • Kunnskap om politiets dataverktøy er en fordel
 • Tilleggsutdannelse eller kurs innen arbeidsfeltet
 • Erfaring som dommerfullmektig og/eller advokat

Personlige egenskaper

 • Systematisk, mål og resultatorientert
 • Analytisk, handlekraftig og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner
 • Kunne jobbe selvstendig og ha stor arbeidskapasitet

For politiadvokat II stilles også særlige krav til:

 • Gjennomføringsevne i tråd med planer og resultatmål
 • God evne til formidling av faglig kunnskap i opplæringsøyemed

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass i et godt arbeidsmiljø for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stilling som politiadvokat II er avlønnet i sko 1543, fra kr 720.000,- brutto pr år
 • Stilling som politiadvokat med mer enn 4 års påtaleerfaring er avlønnet i sko 1245, fra kr 625.400,- brutto pr år
 • Stilling som politiadvokat er avlønnet i sko 1245, fra kr 580 000,- brutto pr år
 • Stilling som politifullmektig er avlønnet i sko 0288, fra kr 540.000 brutto pr år
 • Lønnsplassering og stillingsbetegnelse etter kvalifikasjoner og erfaring
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode låne-, pensjons- og forsikringsordninger
  (se https://www.spk.no/ for mer info)

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontakt

 • Politiinspektør Mina Kristin Rød, tlf 51 53 78 80
 • Politiinspektør Kristin Nord-Varhaug, tlf 51 89 91 44
 • Politiinspektør Sigve Espeland, tlf 51 89 93 67

Om arbeidsgiveren

Sør-Vest politidistrikt har ca. 520.000 innbyggere fordelt i 29 kommuner. 23 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i Vestland og 1 i Agder fylke. Politidistriktet strekker seg fra Moi og Lund kommune i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i øst. Sør-Vest politidistrikt er et mangfoldig distrikt med byer, bygder og tettsteder i alle størrelser. Næringslivet er variert. Olje- og gassindustrien står sentralt sammen med jordbruk, fiske, sjøfart og industri av ulike slag. Politidistriktet preges av svært variert natur som gir gode muligheter for rekreasjon, både ved fjord og fjell. Distriktet har et rikt kulturliv.

Politidistriktet har ca. 1200 ansatte og har i tillegg til de ordinære politioppgavene, et særskilt ansvar for politioppgaver knyttet til kontinentalsokkelen og et spesielt ansvar for behandling av sjøfartssaker. Politimesteren er i tillegg leder for Hovedredningssentralen for Sør-Norge.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.

Hovedmålsettingen for distriktet er å møte publikums behov for trygghet, lov og orden

Felles enhet for påtale er en funksjonell driftsenhet med overordnet ansvar for etterforskning, påtale og iretteføring av straffesaker i politidistriktet, og for Barnehuset. Enheten har ca 135 medarbeidere, fordelt på jurister og sivilt ansatte og er organisert i åtte seksjoner og er geografisk lokalisert i Haugesund, Stavanger, Sandnes.

Disse fordeler seg på seksjon for fremskutt påtale FEE, Seksjon for fremskutt påtale Haugesund, Seksjon for fremskutt påtale Jæren, Sandnes og Dalane, Seksjon for fremskutt påtale Stavanger, seksjon for jourtjeneste herunder FSI (Felles straffesaksmottak), seksjon for koordinering og administrasjon, og Barnehuset.