Postdoktor i rettsvitenskap

Arbeidsgiver:
Universitetet i Oslo
Søknadsfrist:
2022-11-30

Ved Det juridiske fakultet er det ledig én til to stillinger som postdoktor SKO 1352 innen sentrale juridiske fag i rettsvitenskap. Med sentrale juridiske fag siktes det her til juridiske undervisningsfag på masterstudiet i rettsvitenskap. Hvis det er flere gode søkere, er det aktuelt å ansette to.

Søkerne bes redegjøre for valgt forskningstema, som skal ha betydning for sentrale juridiske fag. Det kan være innenfor norsk og/eller internasjonal rett og/eller komparativ rett. Søkere må ut over det vise hvorfor valgt tema er en viktig forskningstematikk, og hvordan det forholder seg til fakultetets forskningssatsninger.

Ansettelse som postdoktor er for en åremålsperiode fra to til fire år. Ansettelsen skjer fortrinnsvis for en åremålsperiode på fire år med 25 % undervisningsplikt. Ved fire års ansettelse forutsettes det at man skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av ansettelsesperioden som del av undervisningsplikten på 25 %. Alternativt kan ansettelse skje for to år uten undervisningsplikt eller tre år med 10 % undervisningsplikt.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

Det kreves tilsvarende norsk ph.d.-grad i rettsvitenskap. Doktoravhandlingen må være levert ved søknadstidspunktet, og doktorgraden må være godkjent før tiltredelse.

Til stillingen kreves norsk femårig mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende.

Søkere må kunne arbeide selvstendig og strukturert, ha gode samarbeidsevner og kunne ta aktivt del i utviklingen av fagmiljø.

Søkere må ha god beherskelse av et skandinavisk språk (norsk, dansk, svensk) og/eller engelsk. Ved ansettelse for fire år må søkere ha nødvendige faglige og språklige forutsetninger for å undervise, veilede og delta i eksamen innenfor sentrale juridiske fag på et av de skandinaviske språkene fra tiltredelse.

Vurderingsgrunnlag

Søkeren må utarbeide en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider, som viser hvordan søkeren vil gå fram for å gjennomføre prosjektet, herunder de sentrale problemstillingene, materiale og teoretiske rammeverk og forskningsetiske refleksjoner. Prosjektbeskrivelsen bør også inneholde forslag til en tidsplan for gjennomføring av arbeidet.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vesentlig vekt på prosjektbeskrivelsens faglige kvalitet og søkernes personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Videre vektlegges prosjektets relevans for de sentrale juridiske fagene.

Det vil bli lagt vekt på forskningsmessige bidrag til en videre faglig utvikling av disse fagene.

Det vil også kunne legges vekt på annen tidligere skriftlig produksjon og dokumentert evne til gjennomføring av tidligere prosjekter.

Ved ellers like kvalifikasjoner vil søkere som fra tiltredelse kan undervise i fag på masterstudiet i rettsvitenskap, rangeres foran andre søkere.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vurderingen gjennomføres av en bedømmelseskomité som foretar rangering basert på kriteriene ovenfor og intervjuer av aktuelle kandidater. I enkelte tilfeller nedsettes det en egen intervjukomite. Fakultetets ansettelsesorgan fatter endelig vedtak i ansettelsessaken

Vi tilbyr

 • lønn fra NOK 573 900,- til 636 700,- per år
 • et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en inkluderende arbeidsliv-virksomhet
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev, inkludert beskrivelse av motivasjon, forskningsinteresser og mulighet til å undervise på masterstudiet i rettsvitenskap.
 • En prosjektbeskrivelse på 5-10 sider (jf. avsnittet om vurderingsgrunnlag)
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål og engelsk eller skandinavisk oversettelse, samt forklaring på karaktersystem.
 • Attester, fullstendig publikasjonsliste og eventuelt annen relevant dokumentasjon
 • Inntil tre vitenskapelige arbeider. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumentere med medforfattererklæring. (Doktorgraden regnes som ett arbeid, også dersom den er artikkelbasert)
 • Inntil tre referanser (navn, e-postadresse, telefonnummer og relasjon til søkeren)
 • Dersom det foreligger skriftlig bedømmelse av doktorgradsarbeidet kan dette gjerne vedlegges. Denne dokumentasjonen kan ettersendes dersom den kommer etter søknadsfristen.

Husk at alle dokumenter må være tilgjengelig på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknad og vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo. Vi gjør oppmerksom på at ingen kan tilsettes som postdoktor i mer enn én åremålsperiode ved samme institusjon.

I henhold til offentleglova § 25 annet ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er mål i fakultetets strategi. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For faglige spørsmål: Forskningsdekan Vibeke Blaker Strand

For praktiske spørsmål knyttet til søknadsprosessen: Siri Martenson