Protokollsekretær i Høyesterett

Arbeidsgiver:
Norges Høyesterett
Søknadsfrist:
2019-06-02
Høyesterett er landets øverste domstol og har som hovedoppgave å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett blir ledet av justitiarius. I tillegg har domstolen 19 dommerembeter og et embete som direktør. Juridisk utredningsenhet er den største enheten i Høyesteretts administrasjon og består av leder, to nestledere, 20 utredere og to protokollsekretærer. Høyesterett holder til i Høyesteretts Hus i Oslo.

I Høyesterett er det ledig fast stilling som protokollsekretær.

Protokollsekretærene arbeider for Høyesteretts dommere i forbindelse med Høyesteretts rettsforhandlinger. De er til stede under og har et selvstendig ansvar for den praktiske gjennomføringen av rettsforhandlingene. Protokollsekretærene er kontaktperson for prosessfullmektigene og publikum under ankeforhandlingene. De er også til stede under de lukkede rådslagningene. En hovedoppgave for protokollsekretærene er å forestå verbalkorrektur og realkorrektur på Høyesteretts avgjørelser i tett samarbeid med rettsformannen, førstvoterende og utreder på saken. Protokollsekretærene har også kontrolloppgaver i forbindelse med rettsformannens fastsetting av salær. Arbeidet gir god innsikt i Høyesteretts virksomhet og de sakene som Høyesterett behandler.

Stillingen som protokollsekretær krever god juridisk embetseksamen (cand. jur. eller master i rettsvitenskap). Det vil særlig bli lagt vekt på evnen til å være grundig og nøyaktig, evnen til å arbeide selvstendig og strukturert, samt på gode samarbeidsevner og god serviceinnstilling. Gode engelskkunnskaper er en fordel. Nyutdannede jurister kan også søke.

Det er en forutsetning at den som tilsettes kan sikkerhetsklareres.

Stillingen som protokollsekretær lønnes fra kroner 460 000 til kroner 620 000 bruttolønn per år, alt etter kvalifikasjoner. Arbeidstiden følger normalarbeidstiden i staten.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile sammensetningen i befolkningen generelt – også når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentleglova § 25 andre ledd.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

  • utredningsleder Birthe Aspehaug Buset og
  • nestleder Knut A. Aastebøl

på telefon 22 03 59 00.

Søknadsfristen er onsdag 2. juni 2019.

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no