Kjenner du godt til EØS-avtalen og våre norske forpliktelser særlig knyttet til regelverksutviklingen i EU?

Seksjon internasjonalt samarbeid

Arbeidsgiver:
Mattilsynet
Søknadsfrist:
2022-12-04

Ønsker du å bidra med dine kunnskaper i vårt viktige samfunnsoppdrag? Da kan det være deg vi ser etter! 

Mattilsynet er et landsdekkende forvaltningsorgan hvis samfunnsoppdrag er å sikre befolkningens tilgang på trygg mat og trygt drikkevann. Vi jobber med å fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, samt miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Som beredskapsetat må vi alltid være klare for å håndtere både små og store hendelser.

For å løse vårt samfunnsoppdrag har vi 1250 verdifulle ansatte med ulik faglig bakgrunn. Hos oss finner du blant annet veterinærer, fiskehelsebiologer, toksikologer, sivilagronomer, næringsmiddelteknologer og jurister og vi er også i tett kontakt med andre offentlige organer.

Regelverket på matområdet er i all hovedsak omfattet av EØS-avtalen, og nærmere 35-40 % av alt regelverk som tas inn i EØS-avtalen hvert år er innenfor Mattilsynets ansvarsområde. EØS-avtalen er den største og mest omfattende internasjonale avtalen Norge har inngått, og gjør EU til Norges viktigste handelspartner. På våre forvaltningsområder knyttet til EØS-avtalens virkeområde, er det Mattilsynets forpliktelse å harmonisere og kontinuerlig oppdatere nasjonal lovgivning i lys av nytt EU-regelverk.

For å sikre ivaretakelse av norske interesser i alle fasene av regelverksarbeidet knyttet til EØS-avtalens virkeområde, søker vi nå til seksjon for internasjonalt samarbeid ved Mattilsynets hovedkontor, to nye rådgivere/seniorrådgivere innen EØS-rett.

Stillingene ligger i avdeling juridisk og internasjonalt arbeid, og vil være en del av en gruppe som til sammen skal bestå av tre medarbeidere. Viktige oppgaver vil blant annet være å bidra til at norske næringer får innsikt i EUs regelverksarbeid fra tidlig fase til ferdig regelverk, og å følge opp Mattilsynets arbeid i EUs komiteer og arbeidsgrupper. Videre innebærer rollene at man har tett og godt samarbeid med de tre matdepartementene, andre seksjoner i Mattilsynet, samt med kollegaer som jobber på andre internasjonale arenaer enn EØS-området.

Arbeidssted vil være Oslo eller Bergen.

Arbeidsoppgaver

EØS-gruppen vil få ansvaret for blant annet å:

 • heve og vedlikeholde EØS-kompetansen i Mattilsynet, og sørge for at arbeidet systematiseres, effektiviseres og tilpasses en digital arbeidshverdag
 • bidra til gode systemer for informasjonsinnhenting og -deling om EØS-relevante saker internt i Mattilsynet og mellom Mattilsynet og næringene
 • fungere som et bindeledd og koordinere oppgaver mellom Mattilsynets tre eierdepartementer og EFTA-systemet og deres sekretariat, samt fagseksjonene på Mattilsynets hovedkontor. Sentrale oppgaver her vil blant annet være:
  • følge opp løpende saker og problemstillinger i samarbeid med saksbehandlere,  
  • forberedelser til møter i EU og innlemmelser av rettsakter i EØS-avtalen.
 • bistå og gi råd til saksbehandlere om EØS-avtalen i regelverksarbeidet, på tvers av ulike fagområder. Dette gjelder også i arbeidet som foregår på andre internasjonale arenaer som f.eks. Codex Alimentarius
 • følge opp EØS-avtalen og bidra til gode strategier for prioriteringer av oppgaver på våre forvaltningsområder, i samråd med våre eierdepartementer
 • oppfølging av rettspraksis innen vårt forvaltningsområde, blant annet EU-domstolen

Ansvar og oppgaver i den nye EØS-gruppen vil vurderes ut ifra kompetansen til de som ansettes. Det forventes at alle i gruppen tar felles ansvar for å løse gruppens oppgaver, også løpende driftsoppgaver, og delta i tverrgående team og arbeidsgrupper der det er aktuelt. Noe reising må påregnes.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • utdannelse på masternivå innenfor rettsvitenskap, statsvitenskap eller annen utdanning som gir relevant kompetanse. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • god kunnskap og forståelse av EØS-loven – og dens avtaleverk
 • god kunnskap om EUs regelverksutviklingsprosesser, og hvordan samspillet fungerer mellom EU og EFTA-landene jf. EØS-avtalens forpliktelser
 • god kunnskap om det institusjonelle rammeverket for EØS-avtalen (topillarsystemet), EØS-organene og EFTA-pilaren
 • forståelse for politiske prosesser, og samspillet mellom politikk og administrasjon, på nasjonalt og europeisk nivå
 • presise og gode formidlingsevner på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • gode digitale ferdigheter

Vi ønsker også at du har relevant EØS-rettet arbeidserfaring.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er faglig engasjert og som brenner for å formidle dine kunnskaper innen EØS-rett.  Du har gode samarbeidsevner, og kommer lett i dialog med andre. Du er faglig trygg, og evner å ta inititativ og skape engasjement. Du er flink til å få ting til å skje og jobbe tverrfaglig, samtidig som du er strukturert og er svært god på gjennomføring. Du evner å innta et helhetlig og overordnet perspektiv, og du forstår hvordan EØS-lovverket henger sammen med arbeidsoppgavene som skal løses hos Mattilsynet.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn 650.000 – 850.000 avhengig av kvalifikasjoner i stillingskode 1434 Rådgiver eller 1364 Seniorrådgiver. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn og annen stillingskode vurderes.
 • Spennende, lærerike og varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter
 • Engasjerte kollegaer med høy faglig kompetanse
 • Arbeidsplass i moderne kontorlokaler i Oslo eller Bergen
 • Låneordning og svært god pensjonsordning gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Sommertid
 • Fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og på kontoret

Slik søker du

Når du sender inn søknaden din laster du opp vitnemål og attester som vedlegg.

Kontaktinformasjon

Inkludering og mangfold er en styrke for Mattilsynet. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver slik at vi kan løse oppgavene på en enda bedre måte. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en og/eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av for dette når du søker jobb hos oss. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker i hver gruppe til intervju. Får du jobben legger vi til rette for deg om du trenger det. Vi bruker kun avkrysningene til å velge ut riktige kandidater og til anonymisert statistikk.