Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Den høyere påtalemyndighet har ca. 175 ansatte, hvorav i overkant av 100 er statsadvokater. Riksadvokaten og statsadvokatene har den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politiet. Riksadvokaten avgjør tiltalespørsmålet i de alvorligste straffesakene fra hele landet, og har både fagansvaret og det administrative ansvaret for statsadvokatene. Les mer om Riksadvokaten her www.riksadvokaten.no 

Riksadvokatembetet – Riksadvokat

Embetet som riksadvokat blir ledig fra 1. november 2019.

Riksadvokaten leder påtalemyndigheten i Norge. En velfungerende påtalemyndighet er en forutsetning for rettssikkerheten og for en effektiv straffesakskjede med redusert kriminalitet som hovedmål. Den høyere påtalemyndighet skal sikre målrettet og effektiv straffesaksbehandling med høy kvalitet som ivaretar rettssikkerhet. 

Vi søker en strategisk og tydelig riksadvokat med relevant ledererfaring fra påtalemyndighet, politi, rettsvesen eller andre deler av justissektoren. Stillingen krever meget god forståelse for Riksadvokatembetets rolle. Riksadvokaten må være faglig sterk, ha interesse for å utvikle embetet i takt med endringer i samfunnet, og nyte stor anerkjennelse i justissektoren og i samfunnet for øvrig. 

Riksadvokaten må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, der evne til helhetlig og analytisk tenkning er viktig.

Foruten solide juridiske kvalifikasjoner krever stillingen gode lederegenskaper, administrative evner og samarbeidsevner. Integritet og uavhengighet er en forutsetning for å kunne fungere i stillingen. 

Riksadvokaten må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. 

Norsk statsborgerskap er en forutsetning for å kunne tilsettes i stillingen. Det er også en forutsetning at stillingsinnehaver må kunne sikkerhetsklareres for graden STRENGT HEMMELIG. 

Lønn etter avtale og innenfor Statens lederlønnssystem.

Riksadvokatembetet har kontorlokaler i Oslo sentrum. Kvinner oppfordres til å søke. 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie,

  • Ann-Kristin Nyrønning, tlf. 920 85 397 eller
  • Jon Erling Tenvik, tlf. 971 35 750.

Søknad med CV registreres via Din karriere på www.backerskeie.no innen 9. september 2019. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. offentleglova § 25. Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.