Statens sivilrettsforvaltning forvalter statlige ordninger på tvers av sivil- og strafferetten. Ordningene skal sikre individets rettigheter, rettslikhet og bidra til god rettspleie. Treffsikker og rask saksbehandling og samhandling med relevante aktører skal bidra til at ordningene oppfyller sitt formål. Statens sivilrettsforvaltning skal være en pådriver for at ordningene styres, forvaltes og utvikles med best mulig effekt for brukerne og samfunnet. Vårt arbeid skal baseres på et faglig godt grunnlag. Oppdraget skal løses med forankring i våre verdier: service, tillit, effektivitet, respekt og kvalitet.

Seksjonssjef - seksjon for erstatning

Det er ledig fast nyopprettet stilling som seksjonssjef i Erstatningsavdelingen.

Vi ser etter en løsningsorientert og engasjert seksjonssjef som skal lede vår nyopprettede seksjon for erstatning. Seksjonen består av om lag 15 medarbeidere som behandler saker innenfor fagområdene erstatning etter strafforfølgning og voldsoffererstatning. Det kan skje endringer i fagområdene. Stillingen vil ha arbeidssted Oslo.

Som seksjonssjef vil du ha det faglige og administrative ansvaret for å drive og videreutvikle det samlede arbeidet innenfor de fagområder som ligger i seksjonen. Du vil rapportere til avdelingsdirektør og være en viktig bidragsyter til utviklingen av fagfeltene.

Statens sivilrettsforvaltning er opptatt av å utvikle godt leder- og medarbeiderskap.Vår nye seksjonssjef skal bidra til å videreutvikle seksjonen og fremme en tillits- og åpenhetskultur gjennom å informere, involvere og motivere. Sammen med dine medarbeidere skal du ivareta og utvikle virksomhetens kompetanse. Du skal være en tydelig kulturbærer av våre verdier STERK (Service, Tillit, Effektivitet, Respekt og Kvalitet)

Sentrale arbeidsoppgaver

 • lede seksjonen og ha ansvar for seksjonens mål- og resultatoppnåelse
 • personalansvar for ansatte i seksjonen
 • medvirke til utforming, videreutvikling og realisering av strategi på seksjonens og avdelingens områder
 • være fast stedfortreder for avdelingsdirektør
 • yte bistand i saksbehandlingen ved behov

Det tas forbehold om endringer i organisering og oppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, selvstendig vurderingsevne og et godt juridisk skjønn
 • ledererfaring med resultat- og personalansvar
 • meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • erfaring fra offentlig forvaltning

Det må kunne vises til dokumenterbare resultater

Ønskede kvalifikasjoner

 •  erfaring fra arbeid med erstatningsrettslige og/eller strafferettslige spørsmål
 •  god forståelse for Statens sivilrettsforvaltnings samfunnsoppdrag
 •  evne til å utvikle en god organisasjonskultur

Personlige egenskaper

 • løsnings- og resultatorientert
 • initiativrik og god gjennomføringsevne
 • fleksibel, høy grad av selvstendighet, lojal og nøyaktig
 • stor arbeidskapasitet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

 Det vil bli lagt særlig vekt på personlige egenskaper.

Vi tilbyr

 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling
 • godt tverrfaglig og sosialt miljø med høyt tempo
 • fleksitidsordning
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som seksjonssjef (stillingskode 1211) innenfor lønnsspennet kr 750.000-900.000 per år avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner. Det blir trukket 2 % av bruttolønn som innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Staten legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Statens sivilrettsforvaltning deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål. Ved ansettelse gjelder 6 måneders prøvetid.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

 •  avdelingsdirektør Kristina Kjeverud, telefon 22 99 13 47 / 40 87 05 54

Søknadsprosess

Elektronisk søknad sendes via http://www.jobbnorge.no.

Søknaden skal inneholde vedlegg som vitnemål/karakterutskrift og attester. Disse må lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Søkere vil motta en bekreftelse på e-post ved innsendt søknad. Det er derfor viktig å påse at riktig e-postadresse er oppgitt i søknaden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentlighetslova § 25. Eventuelle ønsker om reservasjon må begrunnes. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ditt ønske til følge.

Om Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning har en bred oppgaveportefølje og forvalter statlige ordninger på tvers av sivil- og strafferetten. Ordningene skal sikre individets rettigheter, rettslikhet og bidra til god rettspleie. Våre arbeidsoppgaver er i stor grad knyttet til behandling av enkeltsaker innenfor blant annet områdene vergemål, rettshjelp, erstatning etter strafforfølging og voldsoffererstatning. Statens sivilrettsforvaltning er også sentral vergemålsmyndighet. Vi har etatsstyringsansvaret for fylkesmennene på områdene vergemål og rettshjelp. Vi har i tillegg etatsstyringsansvaret for Kontoret for voldsoffererstatning.

Vi utøver sekretariatsfunksjonen for Den rettsmedisinske kommisjon, Barnesakkyndig kommisjon, Barnevernets tvisteløsningsnemnd, Erstatningsnemnda for voldsofre, Stortingets utvalg for rettferdsvederlag, Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll og Konkursrådet. Statens sivilrettsforvaltning forvalter også garantiordningen for bobehandling ved mistanke om økonomisk kriminalitet samt tilskuddsordningen for spesielle rettshjelpstiltak.

Vi har for tiden om lag 70 medarbeidere og holder til i sentrale lokaler i Oslo og på Hamar. Se www.sivilrett.no for nærmere informasjon.