I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Seniorjurister med interesse for digitalisering

Juridisk stab skal på vegne av divisjonsdirektøren sikre ensartet og riktig rettsanvendelse i divisjonen, bidra med regelverksutvikling og bistå avdelingene i divisjonen i kompliserte eller prinsipielle juridiske spørsmål. Vi er divisjonenes kontaktpunkt mot Skattedirektoratet og ledes fra Trondheim. Vi har 19 ansatte fordelt på lokasjonene  Trondheim, Oslo og Mo i Rana. 
 
Vi søker dyktige jurister som kan bidra til å styrke vår evne til å sikre en effektiv, brukerrettet og rettssikker digitalisering av innkrevingsområdet i etaten. Herunder også evnen til å bidra til en strategisk regelverksutvikling som understøtter dette.

Skatteetatens verdier er

 • Profesjonell
 • Imøtekommende
 • Nytenkende

Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.   

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til rettssikkerhet og likebehandling innad i divisjonen og mellom divisjonene 
 • Intern rådgivning og kvalitetssikring 
 • Delta i nettverk og fagteam 
 • Samhandling med eksterne samarbeidspartnere 
 • Kompetanseutvikling og foredragsvirksomhet internt/eksternt
 • Utarbeidelse og vedlikehold av rutiner og retningslinjer
 • Utvikling og implementering av nytt regelverk og sikre at nye systemløsninger er i tråd med gjeldende regelverk

Kvalifikasjoner

 • Embetsstudie/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i engelsk og norsk 
 • Erfaring med å lage beslutningsgrunnlag til strategisk ledelse 
 • Erfaring fra offentlig sektor eller inn mot offentlig sektor
 • Erfaring med regelverksutvikling, særlig med tanke på å tilrettelegge for økt digitalisering og automatisering, er en fordel
 • Fordel med interesse i ny teknologi og utviklingstrender i samfunnet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • løsningsorientert
 • høy leveranseevne og arbeidskapasitet
 • analytisk, strategisk og evne til å tenke helhetlig 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid 
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501) , fra kr 600.000 – kr 800.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

En del reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

 • Seksjonssjef Stian Solheim, tlf 95290428

Om oss

Divisjon innkreving har det landsdekkende ansvaret for statlig innkreving og er Norges største statlige innkrevingsmiljø med rundt 700 årsverk. Divisjonen skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid og skal forvalte og utvikle den statlige innkrevingen. Divisjonen har også faglig oppfølging av de kommunale skatteoppkreverne.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.