Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Sorenskriver ved Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett

Det er besluttet at Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett skal ha felles domstolleder som en fast ordning. Felles ledelse innebærer at én sorenskriver leder de to domstolene. Kontorstedet for sorenskriveren vil være i Sør-Trøndelag tingrett, men det forutsettes også tilstedeværelse i Fosen tingrett.

Fosen tingrett har kontorsted på Brekstad og har per i dag til sammen to dømmende årsverk og fem saksbehandlere. Sør-Trøndelag tingrett har kontorsted i Trondheim og har per i dag til sammen 19 dømmende årsverk, administrasjonssjef, 27 saksbehandlere, samt tre sikkerhetsbetjenter. Samlet bemanning i de to domstolene er per i dag 21 dømmende årsverk inklusive sorenskriveren, 33 årsverk administrative stillinger og tre sikkerhetsbetjenter.

Ved utnevning av sorenskriver vil det bli lagt vekt på at søkeren har høy faglig standard, ledererfaring og fokus på å modernisere og videreutvikle domstolene. Digitale løsninger er et satsingsområde framover. Felles ledelse gir noen nye ledelsesdimensjoner, blant annet hvordan utøve ledelse overfor medarbeidere på flere kontorsteder. Det vises forøvrig til Innstillingsrådets Praksis/Policynotat, kap. 5, ”Lederkriterier i norske domstoler”.

Vi kan tilby

  • et meningsfylt arbeid med stor selvstendighet og faglig utvikling
  • introduksjonsprogram for dommere
  • lederutviklingsprogram for nye domstolledere
  • oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles, vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Stillingen som domstolleder (50 – 99,9 årsverk) lønnes for tiden med kr 1 426 000,-.

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 %.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Ytterligere opplysninger om embetet fås ved henvendelse til:

  • Innstillingsrådet v/sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00.
  • Domstoladministrasjonen v/avd.direktør Solveig Moen, tlf. 404 14 414.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsannonsen.

Søknadsfrist 10. august 2018