(Foto: Stig Brøndbo)

Stipendiat i rettsvitenskap - EU/EØS-rett

Arbeidsgiver:
UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist:
2022-09-04

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet, er det ledig en stilling som stipendiat for søkere som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.) i rettsvitenskap.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her. Søknad om opptak skal legges ved søknaden til stillingen.

Stillingen er tilknyttet Det juridiske fakultet med arbeidssted i Tromsø. Fakultetet har for tiden ca. 950 masterstudenter, ca. 25 ph.d.-studenter og 35 tilsatte i vitenskapelige stillinger, samt 16 tilsatte i administrative stillinger. Fakultetet har senteret Norsk senter for havrett (NCLOS) og forskergrupper forvaltningsrett, Crime control and Security Law, formuerett, barnerett, same- og urfolksrett og statsrett. Fakultetet har rett til å tildele gradene master og ph.d. i rettsvitenskap, samt graden Master of Laws (LL.M.) in the Law of the Sea og Joint Nordic Master Programme in Environmental Law. Nærmere opplysninger fremgår av hjemmesiden www.jus.uit.no.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forskningsområde

Med denne stillingen søkes det etter kandidater som ønsker å forske på EU- og EØS-rettslige spørsmål. 

Hovedfokuset for forskningsprosjektet som skal utføres i stillingen må være rettet mot EU- og/eller EØS-rett, men trenger ikke avgrenses til problemstillinger som utelukkende har sitt grunnlag i EU- og/eller EØS-retten. Også problemstillinger som har sitt grunnlag i nasjonal rett, men som påvirkes av EU- og/eller EØS-rett, vil være relevante forskningsspørsmål.

Stillingen er tilknyttet en nasjonal satsning for å styrke trygde- og EØS-rettslig forskning og kompetanseutvikling. Satsningen er et samarbeid mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og de tre juridiske fakultetene ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet. Innenfor satsningen anses det som relevant at det forskes på generelle EU- og EØS-rettslige problemstillinger, og at kompetanse innenfor dette forskningsområdet vil spille positivt inn i dette prosjektet.  

Bakgrunnen for samarbeidet er den såkalte «NAV-saken», som gjelder feiltolkning av norske trygderettsregler og Norges EØS-rettslige forpliktelser, se særlig NOU 2020:9 Blindsonen og NOU 2021:8 Trygd over landegrensene. Et overordnet mål for prosjektet er å bidra til å fremme forståelsen av samspillet mellom EU/EØS-regelverket og norsk trygderett.  

Som del av samarbeidet er det etablert en prosjektgruppe på tvers av de tre fakultetene, med faste og midlertidig vitenskapelig ansatte. Stipendiaten som ansettes får delta i dette fagmiljøet, med mulighet for samlinger og veiledning på tvers av fakultetene. Stillingen er en unik mulighet til å delta i et dagsaktuelt prosjekt der flere ulike universiteter er involvert.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må oppfylle kravet for opptak på fakultetets ph.d-program, jf. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT. Til stillingen kreves graden cand.jur. eller femårig mastergrad i rettsvitenskap med gode karakterer. Fakultetet kan godkjenne tilsvarende utenlandsk utdanning i rettsvitenskap som grunnlag for tilsetting.

Søkere som på masterstudiet (herunder på masteroppgaven) har et gjennomsnitt på B eller tilsvarende, er normalt kvalifisert for stillingen med mindre prosjektbeskrivelsen er åpenbart mangelfull. For kandidater som ikke har et B-snitt, blir vurderingen mer sammensatt. Her skal det vurderes om eventuelle tidligere publiserte arbeider, progresjon i karakterutviklingen, stor masteroppgave og resultater på denne, kan kompensere for manglende B-snitt. På samme måte kan det legges vekt på om søkeren har en erfaringsbakgrunn som har særlig betydning for gjennomføringen av prosjektet.

Den som tilsettes må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise på det 5-årige masterstudiets obligatoriske del (1.- 4. avdeling), herunder tilstrekkelige norskkunnskaper og kunnskap om det norske rettssystemet.

Det skal legges fram faglig begrunnet beskrivelse av doktorgradsprosjektet. Beskrivelsen, som bør være på 2-8 sider, skal inneholde en oversikt over tema og hoved- og delproblemstillinger for prosjektet og en faglig begrunnelse for disse valgene. Videre skal den vise metodene som skal benyttes. Søkere kan bli bedt om å utdype beskrivelsen senere i tilsettingsprosessen. Prosjektbeskrivelsen må inneholde en beskrivelse av prosjektets relevans for det overordnede prosjektet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomføre en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold  

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.   

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen:  arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt 
 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger  
 • Gode velferdsordninger  
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse 

Søknaden

Søknaden din må inneholde:  

 • Søknadsbrev 
 • CV 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av språkkunnskaper i norsk og engelsk
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon 
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider 
 • Prosjektbeskrivelse 2-8 sider
 • Søknad om opptak

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.  

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.