Stipendiatstilling ved forskningsprosjektet «Avvergeplikt i møte med partnervold»

Arbeidsgiver:
Politihøgskolen
Søknadsfrist:
2021-05-03

Ved Politihøgskolens forskningsavdeling er det ledig én stipendiatstilling ved forskningsprosjektet «Avvergeplikt i møte med partnervold». Stipendiatstillingen er tre-årig (100%). Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet, og er et samarbeid mellom Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde, Oslo universitetssykehus og Politihøgskolen. Den som blir tilsatt, blir en del av en tverrfaglig forskergruppe som består av fem stipendiater, to professorstipendiater og en gruppe erfarne nasjonale og internasjonale forskere. 

Politihøgskolens forskningsmiljø består av ca. 70 personer, fordelt på forskere, doktorgradsstipendiater og undervisningspersonell med FoU-prosjekter. Selve forskningsavdelingen består av ca 40 forskere og stipendiater. 

Forskningsavdelingens kjerneområde er politivitenskap. Dette er et flervitenskapelig område, og omfatter studie av politiet som institusjon og polisiær virksomhet som prosess; herunder forskning på politiets organisasjon, kultur og adferd, politiets strategier, praksis og metoder, politiarbeid i samfunnet og politiets utfordringer.
 
Arbeidssted for stillingen vil fortrinnsvis være i våre lokaler på Majorstua i Oslo, men det kan også være mulig å få arbeidssted ved våre studiesteder i Stavern eller Bodø. I tillegg kan det også være mulig å få arbeidsplass ved samarbeidspartnerne i prosjektet sine lokaler, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde eller Oslo universitetssykehus. Søker bes om å oppgi ønsket arbeidssted. 

Som stipendiat knyttet til et stort forskningsprosjekt, vil du få samarbeide med en gruppe erfarne forskere. Du skal utføre et selvstendig arbeid som forsker, samtidig som alle forskerne i gruppen har en forpliktelse til måloppnåelse i det overordnede forskningsprosjektet. Det er viktig at de ulike delprosjektene passer godt inn i prosjektet som helhet. Vi ber derfor alle søkerne om

 • å lage et motivasjonsskriv (maks 700 ord inkl. mellomrom) hvor du skriver hvorfor du søker stipendet, og hva du tenker at du kan bidra med. Vi ber deg om å presisere hvilken arbeidspakke du primært og sekundært ønsker å arbeide innenfor. Du finner en nærmere beskrivelse av arbeidspakkene her.
 • å lage en prosjektskisse (maks 1800 ord inkl. mellomrom). Søkerne skal i skissen beskrive og konkretisere et delprosjekt som kan passe inn i en av de tre arbeidspakkene.

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.   

Relevante vitnemål og attester skal legges ved den elektroniske søknaden

Vedlegg skal lastes opp som separate filer i et format som kan legges ved elektronisk. Vedleggene skal ha navn som samsvarer med innholdet i filen. Webcruiter har en størrelsesbegrensning på 2MB per vedlegg. Vedleggstype er PDF, docx eller jpg, PDF er anbefalt. Hvis det skulle oppstå problemer med opplastingen, kan vedleggene lastes opp til Dropbox eller Onedrive, legg link til vedleggene i et worddokument. 

Følgende dokument/filer skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Vitnemål og attester
 • CV
 • Motivasjonsskriv (se over)
 • Mini-prosjektskisse (se over)
 • Masteroppgave
 • Maksimalt fem andre skriftlige og/eller fagfellevurderte arbeider

Originale vitnemål og attester skal medbringes i forbindelse med intervju.

Arbeidsoppgaver

Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence (MANREPORT_IPV) er et tverrfaglig forskningsprosjekt om profesjonsutøveres avvergeplikt i møte med partnervold. Partnervold er et folkehelseproblem, og alle i Norge har ansvar for å søke å avverge alvorlig partnervold når de får kunnskap om den. Forskning på partnerdrap viser at i flertallet av drapene har ofrene og gjerningspersonene vært i kontakt med hjelpeapparatet forut for drapet. Det betyr at det var et forebyggingspotensial.

Ansatte i helsevesen, politi og øvrig hjelpeapparat har taushetsplikt. Ved opplysninger om partnervold, kan profesjonsutøvere likevel ha avvergeplikt hvis de holder det som sikkert eller mest sannsynlig at de kan avverge et framtidig alvorlig lovbrudd. Formålet med MANREPORT_IPV er å bidra med forskningsbasert kunnskap om avvergeplikt i møte med partnervold. Prosjektet består av tre arbeidspakker.

Stipendiaten i denne stillingen vil arbeide med arbeidspakke 1

 1. Systematisk tekstanalyse av juridiske dokumenter for å klargjøre gjeldende rett og hyppigheten av omtale av avvergeplikt i juridiske kilder.
 2. Intervjuer med brukere og profesjonsutøvere om deres erfaringer, holdninger og kunnskap om avvergeplikt i møte med partnervold.
 3. Spørreundersøkelser til brukere og profesjonsutøvere om forståelse av og erfaringer med avvergeplikt i møte med partnervold.

Det vises til prosjektbeskrivelsen for en fullstendig redegjørelse for innholdet i arbeidspakke 1.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen.
 • Høy faglig kompetanse, god kunnskap om forskningsmetoder og en relevant profil.
 • Søkere bør ha gode kunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.
 • PhD-avhandlingene skal være engelskspråklige og artikkelbaserte. Datainnsamlingen forutsetter gode norskkunnskaper.  Dersom du har utdanning fra utlandet, er det viktig at du legger ved godkjennelse fra NOKUT. Karakter på masteroppgaven, og masterstudiet, bør normalt være B eller bedre.

Det er et vilkår for ansettelse at søkeren får opptak til PhD-programmet ved en doktorgradsgivende institusjon. Dokumentasjon på opptak må foreligge senest 6 måneder etter at du har fått tilbud om stillingen. Det vil da kunne inngås endelig avtale om ansettelse i stillingen.

Ansettelse i politietaten krever plettfri vandel.  Politiattest (uttømmende og utvidet) må fremlegges før tiltredelse.

Det vil i tillegg legges vekt på:

 • Erfaring fra en av profesjonene vi skal forske på (lege, sykepleier, psykolog, barnevern, politi, krisesenteransatt, påtalemyndigheten eller rettsvesen), eller relevant forskningskunnskap i f.eks. masteroppgave vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Medarbeidere ved Politihøgskolen skal kjennetegnes som modige og helhetsorienterte, de viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse egenskapene.

Vi tilbyr

 • Ansettelse som stipendiat i stillingskode 1017, med avlønning i minimum lønnstrinn 54 / 482.200,-
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, en av de beste pensjonsordningene i Norge, med bl.a. mulighet for gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid – sommertid
 • Gode treningsmuligheter / velferdsordninger

Les mer om hva vi tilbyr på politihogskolen.no.

Om stipendiatstillinger

En stipendiatstilling er en midlertidig stilling på åremål. På fulltid er stillingen tre år. Stipendiatstillingene er underlagt reguleringen i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent eller spesialistkandidat fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.2006. Det samme gjelder de lover, reglement og avtaler som gjelder til enhver tid. 

Kontaktinformasjon