Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Vervet som Sivilombudsmann er ledig fra 1. januar 2020.

Ombudsmannen velges av Stortinget, etter innstilling fra Stortingets presidentskap.

Etter sivilombudsmannsloven § 1 skjer valget av ombudsmann for en periode på fire år fra første årsskifte etter et stortingsvalg. Den som velges vil derfor oppnevnes frem til 31. desember 2021, men med mulighet for gjenoppnevning etter neste stortingsvalg.

For vervet kreves kvalifikasjoner tilsvarende det som kreves for embete som høyesterettsdommer. Dette innebærer at vedkommende må være norsk statsborger, ha fylt 30 år og inneha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Det stilles dessuten høye krav til både faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper.

Sivilombudsmannen er leder av Sivilombudsmannens kontor, som for tiden har ca. 70 ansatte fordelt på fem juridiske fagavdelinger og en administrasjon. Ombudsmannen må følgelig kunne kombinere svært gode faglige kvalifikasjoner med profesjonell virksomhetsledelse, herunder ha gode lederegenskaper og evne til tydelig kommunikasjon.

For mer informasjon om Sivilombudsmannen, se www.sivilombudsmannen.no.

Ombudsmannen godtgjøres på linje med høyesterettsdommere, for tiden kr. 1 823 170,- per år. Fra lønnen trekkes 2 prosent til innskudd i Statens pensjonskasse. Søker må kunne sikkerhetsklareres.

Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig kontakt med vår rådgiver Bente A. Paulsrud i Amrop Delphi, på tlf. 911 08 165. Ass. direktør Kyrre Grimstad, Stortinget, kan også kontaktes, tlf. 23 31 35 59 eller kyrre.grimstad@stortinget.no.

Søknad, CV og attester/vitnemål skal fortrinnsvis sendes elektronisk via denne siden "Søk her" innen 1. oktober 2019. Før søknadsfristens utløp kan attester og vitnemål eventuelt sendes per post til Stortinget, postboks 1700 Sentrum, 0026 Oslo. Merk konvolutten med HR-seksjonen og stillingens tittel. Attester og vitnemål returneres ikke.