Studentvikariat sommeren 2024

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2024-03-01

Borgarting lagmannsrett er landets største ankedomstol med 59 dommerembeter, 15 juridiske utrederstillinger samt 34 saksbehandlerstillinger og administrative stillinger. Lagmannsretten ledes av en førstelagmann, og er for tiden inndelt i tre dømmende avdelinger. I tillegg har lagmannsretten en fjerde avdeling, som utgjør ankeutvalgene – ett for sivile saker og ett for straffesaker.

Juridisk utredningsenhet er organisert under denne avdelingen. Lagmannsretten har også en administrasjonsavdeling. Domstolen holder til i Oslo sentrum.

Om stillingen:

Vår utredningsenhet ble etablert i januar 2019 og har i dag 15 utredere inkludert utredningsleder. Utredningsenheten skal være en sterk, effektiv og dynamisk fagenhet med godt arbeidsmiljø.

Utredningsenheten søker nå studentutreder i et vikariat på 4 uker i tilknytning til studiestedenes sommerferie 2024.

Arbeids- og ansvarsområder:

Utrederne arbeider hovedsakelig med skriftlig forberedelse og utredning av anker over kjennelser og beslutninger, spørsmålet om samtykke til å fremme anke i barnevernssak etter tvisteloven § 36-10 tredje ledd skal gis og ankeprøvingssaker for lagmannsrettens dommere. Både prosessuelle og materielle spørsmål innenfor en rekke rettsområder både i sivile saker og straffesaker blir forberedt og utredet. Arbeidet gir god innsikt i prosessretten og en rekke juridiske fagområder, i tillegg til behandlingsmåten i domstolen.

Studenten vil bistå i utredning av ankesaker for dommerne i ankeutvalget samt bli inkludert som en naturlig del av utredningsenheten i perioden vikariatet varer. Studenten vil også gis anledning til å følge ankeforhandling i en straffesak under oppholdet.

Vi søker en student som:

  • Har fullført fjerde studieår av masterstudiet i rettsvitenskap med meget gode eksamensresultater (tilbudet retter seg ikke mot uteksaminerte kandidater, slik at studenter som er i avsluttende semester på masterstudiet i rettsvitenskap ikke er aktuelle)
  • Har gode samarbeidsevner og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø

Borgarting lagmannsrett kan tilby:

  • Varierte og spennende arbeidsoppgaver innenfor et bredt saksfelt
  • Verdifull skrivetrening
  • Tilbakemelding fra dyktige og erfarne lagdommere på alle utkast som skrives.
  • Godt arbeidsmiljø

Stillingen er lønnet tilsvarende lønnstrinn 34 (brutto kr. 34 100 kr pr. måned).

Spørsmål om stillingen kan rettes til utredningsleder Kjetil Jahre Daae, eller lagmann Eyvin Sivertsen på telefon 21 55 80 00.

Søknad vedlagt aktuelle attester og vitnemål sendes elektronisk via jobbnorge.no.

Søknadsfrist: 1. mars.