Embete som tingrettsdommer ved Buskerud tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2024-03-05

Vil du ha en jobb der du både får bryne deg på et stort spekter av juridiske oppgaver samtidig som du har en viktig samfunnsrolle?

Det blir ledig en stilling som tingrettsdommer ved Buskerud tingrett, rettssted Drammen. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Hvem er du?

Kravene vi stiller for å bli tingrettsdommer er:

 • Juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap
 • Du må være norsk statsborger
 • Bred yrkes- og livserfaring er ønskelig, noe du vil få bruk for i de mange ulike sakene du vil håndtere og menneskene du vil møte.
 • Godt juridisk skjønn og analytiske evner kommer godt med, sakene er komplekse og krever et trent øye
 • Du må kunne jobbe selvstendig og evne å ta vanskelige avgjørelser
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne er viktig
 • God gjennomføringsevne
 • Du må være fleksibel og ha høy arbeidskapasitet
 • God rolleforståelse
 • Stillingen krever høy faglig kompetanse, analytiske evner og høy integritet
 • Du må være personlig egnet og ha relevant arbeidserfaring
 • For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest

Dommerne må opptre uavhengig av partene og kunne ivareta domstolene sin konstitusjonelle uavhengighet, ha en tillitvekkende framferd i retten og kunne kommunisere godt med brukerne av domstolen.

Hva tilbyr vi?

Foruten en svært variert arbeidshverdag og et viktig samfunnsoppdrag, kan vi tilby deg følgende i denne stillingen:

 • Et selvstendig og meningsfylt arbeid med stort rom for faglig utvikling
 • Et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
 • Årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
 • Mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Årslønn er for tiden kr 1 351 700. Fra lønna blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Om oss

Domstolene er den tredje statsmakt. Norge har 49 domstoler med om lag 2000 medarbeidere. Landet er delt inn i 23 tingretter (rettskretser) med ca. 1100 ansatte. Se mer om oss på www.domstol.no.

Domstolene er avgjørende for at vi har et trygt og godt samfunn basert på tillit. Tillit mellom mennesker og myndigheter, men også mellom deg og meg. Alle skal ha tillit til og respektere våre avgjørelser, uavhengig av utfall.

Med vår rolle følger et stort ansvar. Våre avgjørelser er uavhengige og upåvirket av myndigheter eller press fra andre miljøer. Med komplekse, juridiske problemstillinger bruker vi tid på å dypdykke ned i jussen.

Buskerud tingrett er en fullfaglig førsteinstansdomstol og er lokalisert på rettsstedene Drammen, Hokksund, Nesbyen og Kongsberg. Kontorsted for stillingen vil være ved rettsstedet Drammen. Sakene behandles ved rettsstedet de geografisk hører til. Det må påregnes å gjøre tjeneste ved alle rettsstedene.

Buskerud tingrett har 22 dømmende årsverk og en samlet bemanning på 45 årsverk.

Rettskretsen dekker følgende 16 kommuner:
Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker og Ål.

Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet.

Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring.

Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Generelle bestemmelser

Domstolen legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i søknadsportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CVen eller innvandrerbakgrunn. Les mer om muligheten for positiv særbehandling på www.dfo.no

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet i annonsen.

Personopplysninger i søknad og CV til stillingen håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Du kan lese mer om personvern på www.domstol.no. Her finner du også generell informasjon om domstolene.

Vi utarbeider offentlig søkerliste og henviser til offentlighetslova § 25, andre ledd, for muligheten til å bli unntatt fra denne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Offentlig søkerliste være tilgjengelig på https://www.domstol.no/no/innstillingsradet/.

Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Spørsmål om stillingen

 • Liv Synnøve Taraldsrud
  Sorenskriver, Buskerud tingrett
  Telefon: 47413909
 • Arnfinn Agnalt
  Leder, Innstillingsrådet for dommere
  Telefon: 91770156
 • Solveig Moen
  Avdelingsdirektør, Domstoladministrasjonen
  Telefon: 40414414