Fire embeter, og mulig én eller to konstitusjoner som tingrettsdommer ved Vestfold tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2021-01-12

Det blir i 2021 ledig fire embeter som tingrettsdommer ved Vestfold tingrett. Tiltredelse blir etter avtale, men er påregnelig fra 1. september 2021 og 1. januar 2022. Det vil bli konstituert to dommere i 18 måneder ved domstolen fra 1. mars 2021. Hvis en eller begge konstituerte dommere skulle få de utlyste embetene, vil konstitusjonen/konstitusjonene bli ledige.

Tingrettens sorenskriver og administrasjonssjef sitter inntil videre i Tønsberg tinghus. Vestfold tingrett vil høsten 2021 ha om lag 50 årsverk fordelt på 17 embetsdommere (inkludert sorenskriver), fire dommerfullmektiger, administrasjonssjef og 27 saksbehandlere. I tillegg har domstolene to ekstraordinære dommerkonstitusjoner grunnet korona-restanser.

Vestfold tingrett ble opprettet 1. januar 2019 som en ny tingrett etter sammenslåing av tingrettene i Nordre Vestfold, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Tidligere Sande kommune inngår fra 2020 i rettskretsen til nye Holmestrand kommune. Inntil et nytt felles tinghus er bygget i Tønsberg, vil tingretten fra 2021 være fordelt på tinghusene i Larvik, Tønsberg og Horten. Tingrettsdommerne har fast kontorsted i ett tinghus, men må påregne å måtte gjøre tjeneste i alle tre tinghus. Det er derfor en fordel å kunne disponere egen bil.

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 185 000,-. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 %.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt må uten eratning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted. Søkerne bes opplyse om de søker både embete og/eller mulig ledig langtidskonstitusjon.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.  Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Til fast embete tilbys

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Ytterligere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

  • Vestfold tingrett v/sorenskriver Jørn Holme, tlf. 979 53 307.
  • Innstillingsrådet for dommere v/sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00.
  • Domstoladministrasjonen v/avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Søknadsfrist 12. januar 2020