Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Tingrettsdommere ved Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett

Det blir ledig tre embeter som tingrettsdommer ved Nedre Romerike tingrett og ved Øvre Romerike tingrett. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Nedre Romerike tingrett blir ledet av en sorenskriver, og har i tillegg åtte tingrettsdommere, administrasjonssjef, fem dommerfullmektiger, 16 saksbehandlere og to rettsbetjenter. Domstolen har lokaler på Lillestrøm (12 minutter med tog fra Oslo S).

Øvre Romerike tingrett blir ledet av en sorenskriver, og har i tillegg fem tingrettsdommere, administrasjonssjef, fire dommerfullmektiger og åtte saksbehandlere, Domstolen har lokaler i Eidsvoll sentrum. Det er satt i gang en prosess for å slå sammen de to domstolene til én domstol. Inntil videre vil en evt. ny domstol ha kontorsted både på Eidsvoll og på Lillestrøm.

Vi ber derfor om at man i søknaden oppgir ønsket kontorsted.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.  Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Vi tilbyr

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 148 000,-.

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.Legg inn informasjon om lønn og andre fordeler knyttet til stillingen

Ytterligere opplysninger om stillingene får ved henvendelse til:

  • Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett v/ sorenskriver Odd M. Gjerde, tlf. 480 16 538.
  • Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00
  • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk her”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Søknadsfrist 9. september 2019