To embeter som lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2021-08-11

Det blir ledig to embeter som lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Domstolen blir ledet av en førstelagmann, og har i tillegg én lagmann, 12 lagdommere, én jordskiftelagdommer, én administrasjonssjef og åtte saksbehandlere. Domstolen har hovedsete i Hamar tinghus. Lagmannsretten har også rettssteder på Eidsvoll, Gjøvik og Lillehammer. Eidsivating lagmannsrett omfatter Innlandet fylke, samt Romerike i Viken fylke. Noe reisevirksomhet må derfor påregnes.

Fra 1. mars 2022 utvides Eidsivating lagdømme ved at kommunene som sogner til Follo og Nordre Østfold tingrett innlemmes i lagdømmet. I den forbindelse skal det lyses ut flere dommerembeter. På sikt skal også kommunene som sogner til Søndre Østfold tingrett overføres fra Borgarting til Eidsivating lagdømme.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Eidsivating lagmannsrett har en digital arbeidsform, hvor det meste av kommunikasjonen med aktører, ankeforhandlinger og øvrig saksbehandling skjer digitalt. Det forventes at søkerne evner å arbeide digitalt og er motiverte for å tilegne seg nødvendig kompetanse på dette felt.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.  Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Vi tilbyr

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som lagdommer lønnes for tiden med kr. 1 266 000,-.
Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Ytterligere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

  • Eidsivating lagmannsrett v/førstelagmann Nina Sollie, tlf. 61 99 12 00
  • Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00  
  • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00

Mer informasjon om domstolene finner du på www.domstol.no.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker har bedt om konfidensiell behandling, jf. offentleglova § 25.

Ved å søke på stillinger i www.jobbnorge.no samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg. Opplysningene vil kun bli brukt i rekrutteringssammenheng. Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Søknadsfrist 11. august 2021