(Foto: Høyesterett)

Utredere Høyesterett

Arbeidsgiver:
Norges Høyesterett
Søknadsfrist:
2020-01-12
Høyesterett er landets øverste domstol og en prejudikatdomstol. Høyesteretts hovedoppgave er gjennom sine avgjørelser å bidra til rettsavklaring og rettsutvikling innenfor de rammene som følger av Grunnlov og lov.

Høyesterett har en juridisk utredningsenhet, hvor du får:

  • spennende juridiske arbeidsoppgaver innenfor et bredt saksfelt
  • mulighet til faglig fordyping med fokus på kvalitet
  • arbeide for noen av landets fremste jurister
  • unik praksis for enhver juridisk stilling og videre karriere
  • jobbe i et godt og trivelig miljø

I juridisk utredningsenhet er det ledig to til tre åremål som utreder. Åremålsperiodens lengde er syv år uten adgang til forlengelse.

Juridisk utredningsenhet består av leder, to nestledere, 20 utredere og to protokollsekretærer. Utredningsenheten arbeider både for Høyesteretts ankeutvalg og for avdelingene i Høyesterett med utredning av materielle og prosessuelle spørsmål i saker fra alle rettsområder innen privatrett, offentlig rett og strafferett. Ved anke over dom tar utredningen for ankeutvalget sikte på å avklare om saken reiser prinsipielle spørsmål som bør behandles av Høyesterett. Anke over kjennelse og beslutning blir utredet med sikte på at ankeutvalget skal treffe en endelig avgjørelse i saken. I saker hvor det er gitt samtykke til ankebehandling, bistår utrederne både under saksforberedelsen og i forbindelse med ankeforhandlingen. I tillegg har utrederne oppdrag for justitiarius, dommerne og direktøren.

Stillingen krever svært gode juridiske kvalifikasjoner, herunder meget gode eksamensresultater. Det vil bli lagt vekt på evne til å kombinere grundighet og effektivitet, på god skriftlig fremstillingsevne og på samarbeidsevner. Gode engelskkunnskaper er en fordel.

Praksis som utreder i mer enn to år er godkjent som praksis til advokatbevilling.

Stillingen som utreder lønnes ved tiltredelse fra 480 000 kroner til 700 000 kroner (1434 rådgiver/ 1364 seniorrådgiver), alt etter kvalifikasjoner. Arbeidstiden følger normalarbeidstiden i staten.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt – også når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentleglova § 25 andre ledd.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til

  • utredningsleder Birthe Aspehaug Buset eller
  • nestleder Knut A. Aastebøl

på telefon 22 03 59 00.

Søknadsfristen er 12. januar 2020.

Søknaden sendes elektronisk via jobbnorge.no