Verv som fast forsvarer ved Midtre Hålogaland tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2023-09-27

Midtre Hålogaland Tingrett er førsteinnstansdomstol for kommunene, Andøy, Bø, Evenes, Gratangen, Hadsel, Harstad/Hárstták, Ibestad, Kvæfjord, Loabák/Lavangen, Lødingen, Narvik, Salangen, Sortland/Suortá, Tjeldsund/Dielddanuorri, Øksnes

Domstolen har i dag 10 dommere og 14 administrative medarbeidere fordelt på rettsstedene Harstad, Narvik og Sortland.

De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utsendelse av skifteattester og notarialforretninger.

Om ledig verv som fast forsvarer

Fra 01.11.2023 er det ledig et verv som fast forsvarer ved Midtre Hålogaland tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Forsvareren er knyttet til rettssted Narvik. Det må påregnes å gjøre tjeneste i hele rettskretsen.

Videre må den faste forsvareren (som utgangspunkt) påregne å bli oppnevnt som prosessfullmektig i saker om pågripelse og internering etter utlendingsloven, jf. utlendingsforskriften § 17-20a sjette ledd.

Vervet omfatter oppdrag for begge rettsinstanser.

Vervet er personlig og innebærer plikt til å inngå i ordningen for faste forsvarere ved Midtre Hålogaland tingrett, også i ferieperioder.

Antakelsen av fast forsvarer skjer på åremål for 6 år med adgang til gjenoppnevning. Gjenoppnevning ut over én periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det. For vervet gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. Øvre aldersgrense for faste forsvarere er 70 år.

Det legges vekt på relevant praksis, faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Det legges også vekt på om søkerne har kontorsted i rettskretsen.

Spørsmål vedrørende vervet kan rettes til Midtre Hålogaland tingrett ved sorenskriver Kåre Skognes, telefon 75 43 40 43/92 89 54 43.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via jobbnorge.no(Søk på jobben). Alle attester og vitnemål skannes samlet og legges ved i ett elektronisk vedlegg.

Spørsmål om stillingen