Oslo tingrett er landets største domstol med ca 110 dommere og dommerfullmektiger, og 115 saksbehandlere og administrativt ansatte. Vi holder til i Oslo tinghus. Domstolen ledes av sorenskriver og er inndelt i 8 rettsavdelinger, en strafferettsavdeling og administrasjonen som ledes av direktør. Oslo tingrett behandler hvert år ca. 3000 sivile saker og 14 000 straffesaker. Vi legger vekt på høy kvalitet, effektivitet og god service overfor alle brukere av domstolens tjenester.

Verv som fast forsvarer Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett

Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har ledig 6 verv som fast forsvarer, med tiltredelse etter avtale. Vervet er knyttet til rettskretsen og omfatter oppdrag for begge domstoler.

Vervet er et åremål på 6 år, med adgang for gjenoppnevning. Gjenoppnevning ut over en periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det. Vervet er personlig, og innebærer plikt til å inngå i en turnusordning, også i ferieperioder. Øvre aldersgrense er 70 år. For vervet gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder.

Arbeidsoppgaver

De faste forsvarerne får i hovedsak oppdrag enten som tildelingssak ved beramming av hovedforhandling hvor det ikke er et bestemt forsvarerønske, ved oppnevning av retten eller politiet etter strpl § 98 første ledd, eller gjennom fengslingsturnus.

Kvalifikasjonskrav

Det legges vekt på relevant praksis, faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Det legges også vekt på om søkerne har kontorsted i rettskretsen, og kapasitet til å ta oppdrag. Egen advokatbevilling er nødvendig.

Spørsmål om stillingen

Nærmere henvendelse vedrørende vervet kan rettes til

  • avdelingsleder/tingrettsdommer Anne Margrethe Lund,
  • avdelingsleder/tingrettsdommer Ina Strømstad tlf 22 03 52 00, eller
  • førstelagmann Marianne Vollan tlf 21 55 80 00

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via www.jobbnorge.no innen 21.11.2019