Vi søker jurister med interesse for verdipapirmarkedet

Seksjon for infrastruktur og markeder

Arbeidsgiver:
Finanstilsynet
Søknadsfrist:
2020-10-07
Vi har ledig to faste stillinger som jurist i seksjon for infrastruktur og markeder. Seksjonen har ansvaret for tilsynet med infrastrukturen i verdipapirmarkedet, samt driver markedsovervåking og har tilsyn med markedsatferd. Seksjonen inngår i avdeling for markedstilsyn og består av 19 jurister og økonomer.  
 
Vi ser for oss at stillingene passer for deg som er jurist med interesse for verdipapirmarkedet. Stillingene er knyttet til en gruppe i seksjonen som særlig arbeider med håndhevelsen av de generelle atferdsreglene i verdipapirhandelloven. I tillegg har gruppen ansvaret for oppfølging av shortsalgregelverket. Arbeidet omfatter blant annet undersøkelser og vurderinger knyttet til ulike markedshendelser, samt annet regelverksarbeid, tolkningsarbeid og veiledning om regelverket. Stillingen medfører tett kontakt med utstedere, verdipapirforetak, investorer, markedsplasser, advokater og påtalemyndighet. Arbeidsoppgavene er varierte, og gir både gode muligheter for faglig utvikling og god innsikt i verdipapirmarkedet.

Arbeidsoppgaver

 •  Følge opp at markedsaktører etterlever regelverket på området seksjonen har ansvar for. Dette vil særlig gjelde norsk regelverk som bygger på/skal bygge på MAR, SSR og deler av transparencydirektivet. Det må særlig påregnes arbeid knyttet til gjennomføring av MAR i norsk rett, og etterfølgende etterlevelse av dette regelverket. Du vil også bidra i arbeidet med å gjennomføre EØS/EU-regulering på verdipapirområdet i norsk rett.
 • Varierte utrednings- og lovtolkningsoppgaver.
 • Oppfølging og undersøkelser av saker knyttet til mulig markedsmanipulasjon og innsidehandel og oppfølging av generelle markedshendelser.
 • Holde seg oppdatert på relevant regelverk, inkludert utviklingen av finansregelverket i EU.
 • Kontakt med aktørene i verdipapirmarkedet, andre offentlige myndigheter og EU/EØS-organer. Arbeidet innebærer også dialog med øvrige fagavdelinger i Finanstilsynet.
 • Mulig deltakelse i internasjonalt arbeid.

Stillingen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver innen seksjonens arbeidsområde.

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap/cand.jur. med gode resultater.
 • Minimum tre års relevant erfaring. Det er en fordel med erfaring fra finansmarkedsrett og EU/EØS-rett.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og på engelsk.

Personlige egenskaper

 • Interesse for finans
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode analytiske egenskaper og høy gjennomføringsevne
 • God arbeidskapasitet og evne til å jobbe effektivt og selvstendig

Det blir lagt vekt på at du er personlig egnet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for utvikling i et miljø med høy fagkompetanse
 • Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Gode treningsfasiliteter og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Tiltredelse og lønn etter avtale

Annet

 • Etter at søknadsfristen er gått ut, vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25.
 • Vitnemål og karakterer fra videregående skole og all høyere utdanning må legges ved søknaden.
 • Vi utfører bakgrunnssjekk av vedkommende som ansettes i stillingene.
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no.
 • De ansatte i Finanstilsynet må følge strenge etiske retningslinjer, se www.finanstilsynet.no/omfinanstilsynet/etiske-retningslinjer/

Kontaktinformasjon

 • Knut Medin Haugan, Seksjonssjef, telefon 48 12 13 48

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av DFØ, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»