Vil du bli dommer ved Oslo tingrett?

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2022-02-07

Det blir ledig fire embeter som tingrettsdommer ved Oslo tingrett. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Oslo tingrett er landets største domstol med ca. 120 dommere og dommerfullmektiger, 150 saksbehandlere og administrativt ansatte. Tingretten holder til i Oslo tinghus. Domstolen ledes av en sorenskriver og er inndelt i ni rettsavdelinger, en straffesaksavdeling og administrasjonen, som ledes av en direktør.

Oslo tingrett er en fullfaglig domstol, der avdeling 1-7 behandler tvistesaker og straffesaker, mens avdeling 8-9 behandler midlertidig forføyning og arrest, konkurs, dødsboskifte, felleseieskifte, tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning. Denne rekrutteringen er knyttet til avdeling 1-7. Domstolen har lokaler i Oslo tinghus. Det legges vekt på høy kvalitet, effektivitet og god service overfor alle brukere av domstolens tjenester.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.  Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Vi tilbyr

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som dommer lønnes for tiden med kr. 1 238 000,-.
Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Ytterligere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

  • Oslo tingrett v/sorenskriver Yngve Svendsen, tlf. 22 03 52 00
  • Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00
  • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00

Mer informasjon om domstolene finner du på www.domsto.no.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker har bedt om konfidensiell behandling, jf. offentleglova § 25.

Ved å søke på stillinger i www.jobbnorge.no samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg. Opplysningene vil kun bli brukt i rekrutteringssammenheng. Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Søknadsfrist 7. februar 2022