Vil du bli nestleder/tingrettsdommer ved Follo og Nordre Østfold tingrett?

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2021-10-06

Follo og Nordre Østfold tingrett er lokalisert på rettsstedene Mysen og Ski.

Nestleder skal ha primær arbeidssted (kontorsted) ved rettssted Mysen, men må regne med tilstedeværelse/arbeid på begge rettsstedene.

Det er pr. i dag 15 dømmende årsverk og en samlet bemanning på 31 årsverk i rettskretsen.

I tillegg til å fungere som dommer, vil nestlederoppgavene være:

  • Stedfortreder for domstolleder ved fravær
  • Bistå domstolleder i oppfølgingen av den dømmende virksomheten og saksbehandlingen i domstolen
  • Bistå domstolleder i gjennomføringen av strategiske planer og organisasjonsutviklingsprosesser i domstolen
  • Særskilt ansvar, på delegasjon fra domstolleder, for kompetanseutvikling for dommere og dommerfullmektiger, og for arbeidsprosesser og arbeidsmåter i domstolen

Kvalifikasjonskrav og kompetanse

For stillingen kreves det juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. Det vises spesielt til Praksisnotatet, kap. 5, «Lederkriterier i norske domstoler».

For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest.

 

Du har et reflektert forhold til domstolenes samfunnsoppdrag. Du bør ha ledererfaring og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Du har god innsikt i egne styrker og utfordringer som leder. Du kjenner lov- og avtaleverket i arbeidslivet, herunder om arbeidsmiljø, arbeidsgivers styringsrett og ansattes medbestemmelse. Du er interessert i de muligheter som digitale systemer og verktøy gir for effektivisering av arbeidsprosesser, samt at du har kunnskap om økonomistyring og kommunikasjon.

 

Stillingen avlønnes med kr 1 376 000, lønnen reguleres årlig. Fra brutto lønn trekkes 2 % som innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Sorenskriver ved Follo og Nordre Østfold tingrett v/sorenskriver Rune Nordby, telefon 64 00 30 23 / 92 48 37 00
  • Innstillingsrådet for dommere v/sorenskriver Arnfinn Agnalt, mobil 91 77 01 56
  • Domstoladministrasjonen v/ avd.direktør Solveig Moen, tlf. 73 56 71 30

Mer informasjon om domstolene finner du på www.domstol.no.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker har bedt om konfidensiell behandling, jf. offentleglova § 25.

Ved å søke på stillinger i www.jobbnorge.no samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg. Opplysningene vil kun bli brukt i rekrutteringssammenheng. Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden «Søk her». Alle attester og vitnemål legges ved samlet i ett vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsannonsen.

Søknadsfrist: 6. oktober 2021