Sorenskriver ved Vestfold tingrett - fornyet kunngjøring

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2018-04-16
Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet. Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Det er besluttet å slå sammen nåværende Nordre Vestfold tingrett, Tønsberg tingrett, Sandefjord tingrett og Larvik tingrett. Den nye sammenslåtte domstolen vil bli en fullfaglig førsteinstansdomstol. Den som blir utnevnt skal lede arbeidet med gjennomføring av sammenslåingen. Det tas sikte på tiltredelse i embetet i god tid før sammenslåing, som er planlagt gjennomført 1. januar 2019

I de fire domstolene er det for tiden til sammen 23 dømmende årsverk og 31 administrative stillinger. Domstolen vil i en overgangsfase ha fire rettssteder. Domstolleders faste kontorsted avklares i dialog med Domstoladministrasjonen. Domstolleder må påregne å benytte sin tid ved alle fire rettsstedene.

Det vil bli lagt vekt på at kandidaten har høyt faglig nivå, integritet, ledererfaring og evne til å være en samlende leder som arbeider systematisk med organisasjons- og kulturutvikling. Den sammenslåtte domstolen skal være en fremtidsrettet domstol som skal bygge på det beste fra de fire domstolene. I slike prosesser er kommunikasjons- og samarbeidsevnene til lederen viktig. Det vises ellers til Praksis/Policynotat, kap. 5, ”Lederkriterier i norske domstoler”.

Vi kan tilby

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • lederprogram ved oppstart
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert 4. år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som utnevnes som domstolleder i Vestfold tingrett må uten kompensasjon akseptere at det kan komme endringer i organiseringen av domstolen som har betydning for lederfunksjonen og/eller arbeidsstedet. Slike endringer kan for eksempel være at det faste kontorstedet som avtales flyttes, at rettskretsen utvides eller innskrenkes, at domstolen slås sammen med en andre domstoler og at lederfunksjonen faller bort.

Stilling som domstolleder (50-99,9 årsverk) lønnes for tiden med 1 426 000,- kroner pr. år. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 %.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25 annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Ytterligere opplysninger om embetet fås ved henvendelse til:

  • Innstillingsrådet v/sorenskriver Yngve Svendsen, tlf. 38176300.
  • Domstoladministrasjonen v/ avdelingsdirektør Solveig Moen, tlf. 73567000.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsannonsen.

Søknadsfrist 13. februar 2018