Vil du være med på den spennende utviklingen i energisektoren?

Man trenger ikke gå langt tilbake, før energiadvokatene og petroleumsadvokatene drev med to helt forskjellige fag, med ulike aktører og ulike møteplasser. Men etterhvert som de store aktørene i stadig større grad diversifiserer satsingsområdene, med vind og sol som raskt voksende markeder, smelter fagområdene sammen.

– Fortsatt behov for olje og gass

Haavind er ett av firmaene i Norge som har lengst tradisjon for bistand til den tradisjonelle kraftbransjen, der vannkraften dominerer. Samtidig har Haavind i mange år bistått sentrale aktører innen olje- og gassindustrien.

Kristine 2
Kristine Hyldmo Bjørnvik, Haavind.

– Det er og vil fortsatt være behov for store olje- og gassprosjekter. I tillegg ser vi nå stor vekst i skjæringspunktet mot fornybarsektoren. Det kommer blant annet av at tidligere rene olje- og gassaktører i økende grad investerer i vindkraft, og dessuten av arbeidet med elektrifisering av sokkelen. Vi ser at leverandørene til denne sektoren i økende grad må tilpasse seg en ny virkelighet.

Det forteller assosiert partner Kristine Hyldmo Bjørnvik, som er spesialisert innen petroleumskontrakter, entrepriserett og prosedyre. Med sin mangeårige erfaring som in-house advokat i Kværner, har hun bred innsikt i den operative leverandørbransjen.

Bedrer miljøavtrykket

– Noe av det mest spennende på dette området er å jobbe med helheten i næringen, og å få være med på de store løftene som skjer blant annet innen teknologiinnovasjon, som stadig forbedrer miljøavtrykket til industrien, sier Hyldmo Bjørnvik.

Sammen med kollega Jøran Sandvik, sitter hun helt sentralt i Haavinds strategiske rådgivning til en industri som står midt i det grønne skiftet. 

Sandvik har, med sin bakgrunn fra Olje- og energidepartementet, inngående kunnskap om den offentlige reguleringen av fornybarsektoren. Han har bistått i en rekke store transaksjoner og regulatoriske problemstillinger og har tett myndighetskontakt. Sandvik bistår både norske og internasjonale aktører.

J├©ran 2
Jøran Sandvik, Haavind.

– Vi ser en spennende utvikling der fornybarsektoren og sokkelindustrien møter hverandre. Mens vi tidligere arbeidet med hver vår sektor, samarbeider vi nå i langt større grad i prosjektene. Offshore vindkraft er her et godt eksempel, forteller Sandvik. Prosjekter knyttet til elektrifisering av sokkelen, enten fra land eller ved hjelp av vindturbiner offshore, er et annet, legger Hyldmo Bjørnvik til.

CO2-fangst

– Mange undervurderer nok også olje- og gassindustriens positive bidrag til andre industriers miljøavtrykk. Det klareste eksempelet er karbonfangst­prosjektet, hvor olje- og gassaktørene har vært i førersetet, både gjennom Teknologisenter Mongstad, hvor Equinor, Kværner og Aker Solutions har vært sentrale, og i det pågående arbeidet med mulighetene for fullskala CO2-fangst og -lagring knyttet til Fortum Oslo Varmes (FOV) energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud og Norcems sementfabrikk i Brevik. Det siste er en investering Stortinget kan bli bedt om å ta stilling til allerede i inneværende stortingsperiode, forteller Hyldmo Bjørnvik.

Vinden trekker

Det er forøvrig ikke lenger bare hydrokarbonene på sokkelen som trekker utenlandske investorer. En rekke utenlandske aktører viser nå sterk interesse for å være med i utviklingen av norsk vindkraft.

– Vi har jobbet veldig mye med vindkraft de siste årene, både i transaksjoner og med prosjektutvikling. Det bygges per i dag vindkraft for nær 25 milliarder i Norge og ytterligere 5 milliarder vil komme til det nærmeste året. Av dette står utenlandske aktører for 80 prosent av kapitalen. Vi har blant annet jobbet med BlackRock, verdens største kapitalforvalter, som har gjort flere store investeringer innen vind i Norge. Flere av de som nå investerer i norsk vind er samtidig store aktører på petroleumssektoren, forteller Sandvik.

Veksten fortsetter

Arbeidet med å bistå flere aktører med deres investeringer innen vindkraftutbygging, er bare ett av flere eksempler på at Haavind engasjerer seg i komplekse prosjekter innen fornybar energi og infrastruktur. Advokater i Haavind har også vært engasjert i CO-2 fangst og i elektrifiseringen av sokkelen.

– Vi opplever en stadig større oppdragsmengde, både fra utenlandske aktører og investorer med sterk interesse for norsk vindkraft, men også fra tradisjonelle olje- og gassaktører som i økende grad investerer i og leverer til fornybarsektoren, eller investerer i nye løsninger og ny teknologi for å gjøre olje og gass sektoren grønnere. Har man lyst til å jobbe med en sektor som virkelig betyr noe for det globale grønne skiftet, kan det vel vanskelig tenkes noe mer spennende sted å være enn nettopp i krysningspunktet mellom den fossile og den fornybare energisektoren, sier Hyldmo Bjørnvik.

Vil du være med på den spennende utviklingen i energisektoren?