• Andre notiser

 • (Foto: Terje Pedersen/NTB)

  Krekar-anke avvist i italiensk høyesterett – vil anke til EMD

  Høyesterett i Italia har avvist mulla Krekars anke av en terrordom på 12 års fengsel. Nå ønsker han å klage til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

  Det sier hans norske advokat, Brynjar Meling, til NRK. Krekar ble dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging i Bolzano i juli 2019, uten at han selv var til stede. I mars 2020 ble han så utlevert til Italia.

  Saken er siden blitt anket oppover i det italienske rettsvesenet. Nå skulle italiensk høyesterett avgjøre om han kunne dømmes i Italia for det han gjorde mens han var i Norge. Det kom retten fram til at han kunne.

  – Det betyr at Krekar ikke har fått fremmet bevisene sine verken i Norge eller i Italia, sier Meling.

  Dommen betyr at terrordommen er rettskraftig i Italia, men de vil ikke få begrunnelsen før om 90 dager.

  – Det er helt åpenbart at denne saken da vil bli klaget inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, sier Meling.

 • (Foto: Javad Parsa/NTB)

  Parat-piloter stevner SAS for Arbeidsretten

  SAS-piloter i Parat mener selskapet prøver å kvitte seg med eksisterende tarifforpliktelser. Nå tar de saken til Arbeidsretten.

  (NTB): Stridens kjerne er de nye SAS-datterselskapene SAS Connect og SAS Link, skriver Parat.

  Disse mener fagforeningen fører til at mange piloter mister jobben. Pilotene mener SAS forsøker å organisere seg ut av dagens avtaler om tariff og gjenansettelsesrett, samtidig som de får det til å se ut som passasjerene fortsatt kjøper vanlige SAS-flyginger.

  – SAS har opprettet disse nye selskapene og hevder at de driver selvstendig virksomhet som ikke er omfattet, eller forpliktet, av inngåtte avtaler. Samtidig gjør de alt de kan for at passasjerene som kjøper billetter kun skal forholde seg til SAS, slik vi kjenner det i dag, sier pilotenes leder Jan Levi Skogvang.

 • (Foto: Stortinget)

  Den nye kapitaliseringsrenten trer i kraft fra oktober

  Dagens kapitaliseringsrente på fire prosent ble satt av Høyesterett i storkammer i i 2014. Høyesterett benyttet den gang anledningen til å si at det hadde vært en fordel om denne oppgaven ble overtatt av departementet.

  (Rett24): I høst ble dette en realitet, og regjeringen besluttet at renten skulle settes ned fra 4 prosent til det med realistiske 2,5.

  Les: Regjeringen vil kappe kapitaliseringsrenten til 2,5 prosent

  I det reviderte nasjonalbudsjett som ble fremlagt sist uke, fremkommer det at den nye kapitaliseringsrenten etter planen skal tre i kraft fra og med 1. oktober 2022.

  Erstatningsutbetalingene på voldsofferområdet anslås som en konsekvens av dette å øke med 12 mill. kroner per år, skriver Justisdepartementet. Samlet ekstrakostnad for staten er beregnet å bli 135 millioner i året. Forøvrig er det særlig forsikringsbransjen som vil merke endringen.

 • (Foto: Kjetil Kolsrud)

  128 jusstudenter slipper å ta eksamen på nytt

  Jusstudenter ved UiO klaget på vedtak om å ta eksamen på nytt etter en feil fra fakultetets side. Det fikk studentene medhold i.

  (NTB): Klagenemnda ved Universitetet i Oslo (UiO) har nå bedt fakultetet omgjøre vedtaket om å annullere eksamen.

  – Vi aksepterer selvfølgelig resultatet fra Klagenemnda, selv om vi nok fortsatt mener at den løsningen vi hadde lagt opp til ville være den beste for å gi en rettferdig vurdering av studentenes innsats, sier dekan Ragnhild Hennum i en pressemelding.

  Det var etter vårens hjemmeeksamen i kurset Bygge- og entrepriserett at 128 jusstudenter ble bedt om å ta eksamen på nytt. Årsaken var at fakultetet hadde anvendt en eksamensoppgave som var brukt tidligere, hvor sensorveiledning til oppgaven lå ute.

 • (Foto: Kjetil Kolsrud)

  Jon Wessel-Aas gjenvalgt som leder av Advokatforeningen

  Advokatforeningen har på sitt representantskapsmøte gjenvalgt Jon Wessel-Aas som leder, skriver Advokatbladet.

  – Valgkomiteen oppfatter at han har stor oppslutning, sa Cecilie Tveøy, ifølge bladet.

  Til hovedstyret ble det dessuten valgt inn fem nye medlemmer. Disse er Else Marie Merckoll og Kaare Andreas Shetelig fra Oslo krets, Karianne Tilseth Berg fra Trøndelag krets, Bjørn Dyrland fra Telemark krets og Ruth Nying Frøland fra Romerike krets, skriver Advokatbladet.

 • (Foto: Annika Byrde/NTB)

  Regjeringen øker grunnbeløpet med nesten fem prosent

  Fredag vil grunnbeløpet i folketrygden bli flyttet til 111.477 kroner.

  (RETT24): Det opplyser Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding. Økningen fra 106.399 kroner til 111.477 kroner vil få virkning fra 1. mai, noe som innebærer en vekst på 4,77 prosent.

  Dette er lavere enn i fjor, da økningen var på 4,98 prosent, tross betydelig lavere inflasjon enn i dag. Fjoråret var imidlertid uvanlig høyt, etter at veksten i 2020 bare var 1,5 prosent.

  Høyesterett besluttet for øvrig sist uke at oppreisning i voldtektssaker er nok et beløp som for fremtiden skal standardreguleres gjennom G.

 • (Foto: Marit Hommedal/NTB)

  Grunneiere på Voss vant i Høyesterett – eier lufta over bolighusene

  Huseiere har krav på erstatning når eiendomsretten over lufta krenkes, ifølge Høyesterett.

  (NTB): Byggingen av den nye gondolbanen på Vossevangen krenker grunneiernes eiendomsrett og de har krav på erstatning, fastslår Høyesterett i en fersk dom onsdag. Sakens hovedtema var om grunneiere kan kreve eiendomsrett over lufta og i så fall hvor høyt opp eiendomsretten strekker seg.

  Da Voss Gondol for tre år siden startet driften av den nye, helårlige gondolbanen opp til toppen av fjellet Hanguren på Vossevangen, fikk en rekke boligeiere gondoltrafikken rett over hustakene sine. På det mest hektiske kan en gondol passere hvert 42. sekund, følge dommen fra Gulating lagmannsrett. På det laveste er det snaut elleve meter fra gondolgulvet til takmønet.

  Saken har versert i rettssystemet siden 2017. Grunneierne har vunnet fram i både tingretten og lagmannsretten. Nå har de også fått Høyesterett godkjentstempel på sine anførsler og krav om erstatning som følge av ulempe og verdiforringelse på eiendommene sine.

  – Gondolbanen slik den er bygget, er en varig og permanent plassert infrastrukturløsning av stort fysisk omfang som på det hyppigste og i lav høyde passerer hvert 42. sekund over de eiendommer og bolighus som er berørt av skjønnet, skriver lagmannsretten i sitt overskjønn.

  Høyesterett har kommet til at eiendomsretten oppover ikke er ubegrenset, men at den strekker seg så langt opp som grunneieren har en berettiget og saklig interesse i å nekte aktivitet eller tiltak.

  – I praksis innebærer dette at det ikke kan plasseres permanente innretninger innenfor dette området, uten at det foreligger vedtak om ekspropriasjon eller er inngått avtale med grunneieren, konkluderer Høyesterett.

 • (Foto: Høyesterett)

  Høyner oppreisningsutmålingen for voldtekt – knytter summen til G

  Høyesterett besluttet mandag at standardoppreisningen for voldtekt skal være to ganger folketrygdens grunnbeløp.

  (Rett24): Det innebærer at standardnivået økes fra dagens 150.000 kroner, til rundt 210.000 kroner med gjeldende G. Dagens standardoppreisning ble fastsatt av Høyesterett i 2011, og har ikke vært regulert siden.

  Høyesterett legger vekt på at en G-normering vil gjenspeile den allmenne lønns- og velstandsutviklingen, er enkel å praktisere og vil bidra til likebehandling over tid.

 • (Foto: Scanpix)

  Ni søkere til ledig dommerembete i Trøndelag

  Den ledige stillingen i Trøndelag tingrett skal ha kontorsted på Brekstad.

  Trøndelag tingrett har i tillegg lokaler i Namsos, Steinkjer og Trondheim. Søknadsfristen gikk ut sist uke, og de ni som har søkt er:

  • Geir Jøsendal, tidligere advokat
  • Anne Ragnhild Meringen, seniorrådgiver  i Domstoladministrasjonen
  • Siw Bleikvassli, kommuneadvokat i Namsos
  • Vilde Thunes Hordvik, advokatfullmektig
  • Kirsti Saur, seniorrådgiver Domstoladministrasjonen
  • Mann, unntatt offentlighet
  • Mann, unntatt offentlighet
  • Mann, unntatt offentlighet
  • En søker har trukket seg etter at denne ble publisert første gang
 • Russisk soldat for retten i Ukraina etter drap på sivilist

  Rettssaken mot den russiske krigsfangen er den første etter krigens start i februar.

  (NTB): Kontoret til Ukrainas riksadvokat Iryna Venediktovas har opplyst at de undersøker 10.700 mulige krigsforbrytelser og flere enn 600 mistenkte.

  I en video offentliggjort av den ukrainske sikkerhetstjenesten 4. mai, vises den 21 år gamle russiske sersjanten Vadim Sjysjimarin, som er tiltalt for drapet i den nord-ukrainske landsbyen Tsjupakhivka.

  – Jeg ble beordret til å skyte, sier den 21 år gamle soldaten i videoen.

  – Jeg skjøt et skudd mot ham. Han falt. Vi fortsatte videre, sier Shyshimarin.

  21-åringen risikerer nå livstid i fengsel dersom han blir dømt skyldig etter ukrainske krigslover.

  Ifølge riksadvokaten var de russiske troppene på retrett etter å ha tapt mot ukrainske styrker 28. februar. De hadde kapret en privatbil da soldatene så en 62 år gammel mann gå på fortauet mens han snakket i telefonen. Han var bare noen meter fra huset sitt da han ble skutt, angivelig fordi de russiske soldatene ikke ville han skulle melde fra om at han hadde sett dem.

 • (Foto: Selma Dommerud)

  Dommere innstilt til tre tingretter

  Innstillingsrådet for dommere behandlet denne uken blant annet de to ledige embetene i Hordaland tingrett.

  (Rett24): På sikker plass til Hordaland tingrett har rådet innstilt konstituert tingrettsdommer Helge Haugland foran konstituert statsadvokat Silje Regine Alsaker Solheim.

  Øverst på listen til et ledig embete i Sør-Rogaland tingrett kom seniorskattejurist Gisle Danielssen, mens konstituert tingrettsdommer Marie Nyhus fikk førsteplassen til en ledig stilling ved Østre lnnlandet tingrett.

 • (Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB)

  Fire nye dommere utnevnt i statsråd

  I torsdagens statsråd ble det blant annet utnevnt dommere til Gulating lagmannsrett og Buskerud tingrett .

  (RETT24): Regjeringen behandlet i alt fire faste dommerstillinger i statsrådet:

  • Stig Åkenes Johnsen er utnevnt til lagdommer i Gulating. Johnsen er konstituert i samme stilling, fra tidligere arbeidsrettspesialist, med bakgrunn som advokat i LO og Advokatfirmaet Kyrre.
  • Trude Sørby Einersen er utnevnt til tingrettsdommer ved Buskerud tingrett. Hun er i dag konstituert ved samme domstol, i permisjon fra advokatstilling i Dalan. Fra tidligere har hun mer enn 11 års erfaring fra Justisdepartementet.
  • Janne Jordbakke er utnevnt til tingrettsdommer ved Søndre Østfold tingrett. Hun har vært konstituert de siste fire årene. Før det var hun blant annet fylkesnemndsleder i seks år.
  • Christopher Bårdtvedt Eriksen er utnevnt til tingrettsdommer ved Agder tingrett. Han er spesialist innen eiendom og entreprise, og har vært i Hjort siden 2010, avbrutt av en økt som dommerfullmektig i Lillestrøm.

  I tillegg er tingrettsdommer Terese Smith Ulseth utnevnt til nestleder ved en avdeling i Oslo tingrett.

 • (Foto: Advokatforeningen/NTB)

  Meklingen om advokataksjonen utsatt i én uke

  Meklingen mellom Advokatforeningen og Justisdepartementet skulle egentlig fortsatt fredag, men slik blir det ikke.

  (Rett24): Meklingen skal etter planen skje over to dager. Den første dagen var mandag denne uken, og førstkommende fredag skulle være andre dag og siste frist. Etter at meklerne Tor-Aksel Busch og Mats W. Ruland mandag hadde særmøter med begge partene, ønsker de nå et eget møte med statsråd Emilie Mehl, opplyser Advokatforeningen i en pressemelding.

  Etter avtale med partene har meklerne derfor avtalt et møte med statsråden onsdag 18. mai. Meklingens siste dag utsettes dermed til fredag 20. mai.

  Advokatforeningen har i den sammenheng også sagt at aksjonen ikke vil gjenopptas i mellomtiden, fremgår det i pressemeldingen.

 • Frankrike etterforsker Interpol-sjefen for tortur

  Frankrike har innledet etterforskning av sjefen for Interpol, som anklages for medvirkning til tortur av to britiske statsborgere.

  (NTB): Ahmed Nasser al-Raisi hadde tidligere en sentral posisjon i sikkerhetstjenesten i hjemlandet De forente arabiske emirater. Da han i november i fjor ble valgt til å lede den internasjonale organisasjonen for politisamarbeid, Interpol, skjedde det til sterke protester fra menneskerettsorganisasjoner som Human Rights Watch.

  Raisi anklages blant annet for å ha medvirket til tortur av de to britiske statsborgerne Matthew Hedges og Ali Issa Ahmad. Hedges ble pågrepet i Emiratene i 2018 og anklaget for spionasje, mens Ahmad ble pågrepet for å ha gått med fotballtrøyen til Qatar, som Emiratene da lå i strid med.

  Begge hevder at de ble torturert av sikkerhetstjenesten i landet og at Raisi hadde det overordnede ansvaret for dette.

  Frankrike påberoper seg universell jurisdiksjon i saker som omfatter alvorlige forbrytelser, selv om de er begått i andre land.Raisi kan derfor pågripes og avhøres dersom han besøker Frankrike, noe han regelmessig har gjort ettersom Interpol-hovedkvarteret ligger i Lyon.

  Utenriksdepartementet i Emiratene har kalt anklagene grunnløse.

 • (Foto: Scanpix)

  Opphever overgrepsdom på manglende kontradiksjon i barneavhør

  Tiltalte fikk ikke mulighet til å stille sin datter supplerende spørsmål til det tilrettelagte avhøret. Dermed må lagmannsrettens behandling gå på nytt.

  (RETT24): Det er konklusjonen etter at Høyesterett tirsdag behandlet en straffesak der tiltalte i fjor ble dømt til sju års fengsel av Frostating lagmannsrett.

  Datteren, som er fornærmet i saken, var like under 16 da hennes mor anmeldte forholdet. I ettertid er det blitt klart at påtalemyndigheten ikke sørget for at tiltalte fikk forkynt informasjon om retten til å begjære supplerende avhør, og at det supplerende avhøret som likevel ble avholdt skjedde uten faren var informert, og uten at han hadde fått adgang til å se videopptaket av det første avhøret.

  Han fikk følgelig ikke reell mulighet til å stille spørsmål til fornærmede, noe Høyesterett konstaterer er klare saksbehandlingsfeil. Da saken ble behandlet domstolene baserte man seg på videoene fra avhøret, uten at fornærmede selv var til stede.

  «Når tiltalte ikke hadde hatt reell mulighet for kontradiksjon under etterforskningen, var det etter mitt syn ikke forsvarlig at forhandlingene ble gjennomført uten at tiltalte fikk anledning til å eksaminere fornærmede», heter det i dommen fra Høyesterett.

  Forsvarer i Høyesterett var John Chr. Elden, aktor var førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim, og dommere var Skoghøy, Normann, Ringnes Arntzen og Falch.

 • (Foto: ECHR)

  Norsk EMD-frifinnelse fikk ikke slipppe inn til storkammer

  Etter at Norge i januar ble frikjent i en av de mange barnevernsakene, forsøkte de biologiske foreldrene å klage saken inn for EMDs storkammer.

  (RETT24): Klagen førte imidlertid ikke frem, og dermed er frifinnelsen endelig. Det ble klart denne uken, da EMDs storkammerpanel holdt silingsmøte. Tidligere er to saker der Norge er blitt frifunnet sluppet inn til storkammer. Den første var Strand Lobben-saken, som snudde til fellelse i storkammeret. Den andre gjaldt religionsfrihet, og ble avgjort nå i vår.

  Saken som nå ble vurdert, E.M. and others vs Norway, er en sak der det var mistanke om mishandling i hjemmet. I slike saker har EMD sjelden overprøvd nasjonale domstolers vurdering av barnets beste ved omsorgsovertakelser.

 • (Foto: Erik Johansen/NTB)

  Polititjenestemann nektet å vedta forelegg – frikjent av meddommerne

  Spesialenheten konkluderte med at tjenestemannen hadde utvist seksuelt krenkende atferd overfor en student under opplæring, men flertallet i Oslo tingrett er ikke enig.

  (RETT24): Bakgrunnen var en episode sanitetsopplæringen, der studentene skulle lære å se etter blødninger. Situasjonen oppsto i etterkant av at en student hadde fått kritikk for at hun ikke hadde på seg BH, slik at opplæringen ikke kunne skje i bar overkropp, slik planen var.

  Instruktøren uttalte blant annet «føler du deg voldtatt nå?», etter å ha vist hvordan hvordan man skulle se etter blødninger på låret. Studenten svarte «nei», hvoretter mannen repliserte «da gjorde jeg ikke jobben min godt nok».

  I retten forklarte mannen, som har bakgrunn fra Forsvaret, at dette var en sjargong fra Forsvaret som skulle indikere hvor grundig man måtte være, og at det ikke var ment seksuelt. Samtidig beklaget han språkbruken.

  Kvinnen fortalte selv at hun ikke følte seg krenket, og at hun hadde opplevd prosessen i etterkant som mest plagsom. Kvinnen ble nemlig oppsøkt av kursleder, som var blitt varslet om hendelsen fra andre. Kvinnen ønsket å legge saken død, men Politihøgskolen valgte likevel å anmelde saken.

  Aktor la ned påstand om en bot på 12.000 kroner, men flertallet i tingretten mener forholdet ikke er straffbart. De to meddommerne legger vekt på at mannen ikke hadde seksuelt motiv for handlingen, og at fornærmede heller ikke følte seg seksuelt krenket.

  Mindretallet, fagdommeren, mener mannens atferd var «godt utenfor dagens norm for hva som kan aksepteres av adferd og uttalelser av seksualisert preg i en normal undervisningssituasjon».

 • (Foto: Terje Pedersen/NTB)

  Nå blir det tre dager pause i advokatmeklingen til etter revidert

  Første runde i meklingen mellom Advokatforeningen og Justisdepartementet ble rundet på ettermiddagen mandag, før partene møtes på nytt fredag.

  (Rett24): Fra Advokatforeningen stilte Jon Wessel-Aas, Martin Kaasgaard Nielsen, Anne Ekerholt, Merete Smith, Frode Sulland og Mette Yvonne Larsen.

  – Vi har gjennomført første dag, og det er dialog. Vi kommer til å bruke dag to også, det kan vi vel si. Det er lagt opp til to dager, med noen dager i mellom, og det kan være fornuftig. Så man får litt tid til å tenke imellomtiden, sier Jon Wessel-Aas.

  – Torsdag legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Hvilken betydning kan det få for neste møte?

  – Det får vi se. Denne meklingen dreier seg om mer enn det som eventuelt måtte løses der. Det er ikke et tema.

  Advokatene har vært klare på at aksjonen blir gjenopptatt dersom meklingen ikke fører frem. Dersom aksjonen ikke gjenopptas, er 18. mai første dag en ellers aksjonsrammet forhandling kan gå som planlagt i Høyesterett.

  Saker som berammes nå mens aksjonen pågår, vil ikke bli berørt dersom aksjonen gjenopptas.

 • (Foto: Gorm Kallestad/NTB)

  Helsetilsynet bekymret for håndteringen av dømte til tvunget psykisk helsevern

  Helsetilsynet advarer mot at det er store mangler ved håndteringen av personer som er dømt til tvunget psykisk helsevern, og frykter økt vold.

  (NTB): Helsetilsynet har sett på flere saker der personer som er blitt dømt til tvungent psykisk helsevern har begått alvorlig vold eller drap. Nå advarer tilsynet mot utviklingen der stadig flere blir dømt til tvunget psykisk helsevern.

  – Det er ikke ofte vi sier det, men vi frykter og venter at det vil skje nye alvorlige hendelser med pasienter på dom. Hvis vi ikke får orden på dette, er det bare et tidsspørsmål, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet til Aftenposten.

  Det stilles for få krav til kompetanse hos de som har ansvaret for pasienter på dom, mener tilsynet.

  – Slik dette fremstår nå fra tilsynets side, er risikoen for gjentatte alvorlige voldshandlinger stor. Vi ser på det som en pågående risiko, sier direktør Andresen, som sier at det ikke trenger å være dyrt eller vanskelig å rette opp i manglene, men at det må gjøres raskt.

  Aftenposten har tidligere omtalt at antall dømte har skutt i været. Bare i fjor ble 58 personer dømt til tvungent psykisk helsevern. Over 300 mennesker er på dom.

 • (Foto: Trond Gausemel/Deloitte)

  Deloitte-advokat skrev fotballhistorie med OBOS-dømming

  Advokfullmektig Emilie Rodahl Torkelsen ble søndag den første kvinnelige fotballdommeren til å dømme en kamp på nest øverste nivå i norsk herrefotball.

  Søndagens oppgjør i OBOS-ligaen mellom Åsane og Stjørdals/Blink ville nok i utgangpunktet neppe blitt husket av veldig mange, men en historisk kamp ble det altså likevel. OBOS-ligaen er det nest høyeste fotballnivået, under Eliteserien.

  Emilie Rodahl Torkelsen er til daglig advokatfullmektig i Deloitte, med digitalisering, personvern og arbeidsrett som hovedområder, og har vært i Deloitte siden hun var ferdig utdannet som jurist i 2018.

  Plassen som første kvinnelige dommer på OBOS-nivå må Torkelsen forøvrig dele med Henrikke Holm Nervik, som også dømte en OBOS-ligakamp søndag ettermiddag.