Reversering i Hardanger vil gi folk i Samnanger dobbelt så lang reisevei til bemannet rettssted

POLITIKK | Ett av forslagene i regjeringens domstolsreversering er at Samnanger kommune skal flyttes fra Bergen til Hardanger tingrett, som ligger i Lofthus.

Et enstemmig Storting vedtok domstolenes uavhengighet

STATSFORFATNINGSRETT | Enstemmig vedtok Stortinget tirsdag å skrive domstolenes uavhengighet inn i Grunnloven. – Ingen vet hva framtida bringer, sa saksordfører Frode Jacobsen (Ap).

Ved leder Anne Horn

Dommerforeningens fagutvalg for menneskerettigheter

Kommentar

Dommere ber om tiltak etter Sivilombudets besøksrapport fra venteceller i Oslo tinghus

Etter et besøk i Oslo tinghus kom Sivilombudet med kritikk av ventecellene. Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg ber om at Domstoladministrasjonen følger opp rapporten.

Staten dropper å anke tapet om aldersdiskriminering på utesteder

DISKRIMINERING | – Bransjen bør forvente en betydelig praksisendring, mener advokat Trym B. Portvik, etter at staten lot være å anke saken om 23-års aldersgrenser på utesteder.

Borgarting «suspenderer» tingrettens klima-forføyning om utbyggingsstans

KLIMASØKSMÅL | Den midlertidige forføyningen som i januar forbød staten å fatte vedtak om tre store oljefelter har store mangler, mener lagmannsretten.

Tidligere høyesterettsdommer, advokat (H), professor dr. juris

Jens Edvin A. Skoghøy

Kommentar

Menneskerettsbrudd og rettskraft – duplikk til Backer

  • Ola Mestad
  • Olaf Aagedal

Kommentar

10 år etter jubileumsåret: Grunnlova viktigare igjen etter 2014

Ingen avklaring om advokataksjonens fremtid før i neste uke

POLITIKK | Mange advokater taper inntekt på streiken som har pågått de siste månedene, og frem til tirsdag skal Advokatforeningen diskutere responsen på det nye budsjettet.

Professor emeritus

Inge Lorange Backer

Kommentar

Særskilt dom for grunnlovsbrudd – en replikk til Skoghøy

Grunnlovsendringer om uavhengige domstoler får flertall – men ny påtaleregel faller

Sorenskriverne mener regjeringen «viser liten respekt for domstolene»

Tidligere høyesterettsdommer, advokat (H), professor dr. juris

Jens Edvin A. Skoghøy

Kommentar

«Hvorfor en påstand om grunnlovsbrudd ikke utgjør et «rettskrav», er vanskelig å forstå»

Høyesterett opphever dom for sovevoldtekt med fire mot én stemme

– Jeg tror det er mange som trekker et lettelsens sukk

POLITIKK | – Det vi står overfor nå er ikke en full reversering, men en liten justering, sier Andreas Sjalg Unneland (SV), før regjeringen nå skal starte forhandlingene om det nye budsjettet.

Slik vil regjeringen dele opp seks domstoler – og bytte navn på en sjuende

POLITIKK | Ringerike og Hallingdal tingrett blir en nyskapning dersom regjeringen får flertall for sin delvise reversering av domstolsreformen.

Forventer at aksjonen avsluttes etter salærhopp i revidert nasjonalbudsjett

Dobbeltdrapsdømt kineser tapte grunnlovssøksmål om tilbakevirkende kraft

Arnfinn Bårdsen valgt til ny visepresident i Den europeiske menneskerettsdomstolen

Sorenskrivere kritiserer forslaget om nye tingretter

Høyesterett slipper inn sykkelulykken fra St. Hanshaugen

NRK: Regjeringen vil foreslå kraftig realvekst i rettshjelpsatsen

Aftenposten: Her er de fem reverseringsdomstolene

Oslo kommune får ikke bruke rapport om stupemerking i andre byer som bevis

SIVILPROSESS | Borgarting bruker regelen om bevisavkjæring av proporsjonalitetshensyn til å si nei til den rykende ferske rapporten kommunen vil fremlegge.

Ullevål-aksjonister vant i Høyesterett – får likevel lov til å fremme søksmål

SIVILPROSESS | Staten mener aksjonen mot nedleggelse av Ullevål sykehus er for ad hoc til å ha partsevne, men etter tap i begge underinstanser har aksjonistene nå fått medhold i Høyesteretts ankeutvalg.

Familierettsadvokater kritiserer ny dom om unntak fra likedeling mellom ektefeller

Pensjonert lagdommer

Peter Lauritz Bernhardt

Kommentar

Tiltak og «dommerautoritet» for å gjøre det rimeligere å bruke domstolene til tvisteløsning

Svindlere bruker falsk stevning til å lure passord fra privatpersoner

Staten tapte skattestrid om fremførbart underskudd i datterselskap

Aftenposten: Regjeringen vil reversere fem tingretter

Mener Høyesteretts behandling av straffesaker bør stanses nok en gang

Departementet anker Gulatings omstridte strandsonedom til Høyesterett

  • Johan Giertsen
  • Petter Omland
  • Vebjørn Wold

Kommentar

Uforklarlig taust fra husleielovutvalget om EØS

EU dropper rettsprosess mot Polen

Høyesterett sier nei til fastsettelsesdom for grunnlovskrenkelser

  • Jan Gudmund Aanerud
  • Tone Steinnes

Kommentar

Gulating lagmannsretts strandsonedom kan få uheldige konsekvenser

Ekspedisjonssjefen på SMK-sjef unngikk skatt – lånte penger fra familieselskap

Seks menn og fem kvinner vil bli tingrettsdommer ved Hordaland tingrett

Ingvild Kjerkol klager på vedtaket om å annullere masteroppgaven

Avdelingsleder/tingrettsdommer, Oslo tingrett

Hanne Sofie Bjelland

Kommentar

Nye grep ved behandlingen av sivile saker

Lanserer ny regel for å begrense salærkravene og nye maler for sivile tvister

Jussbuss v/fengselsgruppen

Hardeep Singh Bains

Kommentar

Nei, Høyesterett – rettsikkerheten til innsatte er ikke ivaretatt

De fem store har doblet seg siden 2016 – til 7,4 milliarder

Universitetslektor ved UiT

Mads M. Stornes

Kommentar

Kunstig intelligens må lovreguleres

Verken ESA eller EU-kommisjonen støtter Norge om forbudet mot innleie av arbeidskraft

Petter Stordalen anker skattedom om gjennomskjæring

Petter Stordalen anker skattedom om gjennomskjæring

  • Terje Einarsen
  • Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Kommentar

Hvem kan straffe Putin for angrepet på Ukraina?

Høyesterett med ny uttalelse om Sivilombudets betydning for forvaltningen

EMD forkaster ytterligere to EMK-klager mot norsk barnevern