Bakteppet for saken er en straffesak som ble behandlet i Indre og Østre Finnmark tingrett høsten 2021. En voldstiltalt mann, som hadde sittet mer enn 500 dager i varetekt, ble frikjent for de mest alvorlige tiltalepunktene, og dømt til 90 dagers fengsel.

Frifinnelsen kom etter at aktor i saken, en politiadvokat, under hovedforhandlingen kom til at beviskravet ikke var oppfylt. Flere av tiltalepostene ble derfor frafalt.

Politiadvokaten hadde overtatt saken kort tid før hovedforhandling. Påtalekompetansen i saken lå til statsadvokaten.

Annonse

2-3 jurister - førstekonsulent/rådgiver hos Sivilombudet

Oversendte for sent

Etter at dommen var falt, sendte politiadvokaten ikke saken videre til statsadvokaten før etter at ankefristen var utløpt. Som følge av dette har Spesialenheten ilagt henne et forelegg på 8000 kroner for grovt brudd på tjenesteplikten. Politiadvokaten erkjenner brudd på tjenesteplikten, men nekter for at det kan karakteriseres som grovt.

Hun har i retten vist til at arbeidsforholdene på påtaleseksjonen var kaotiske, med stadige bytter av aktor og mange høyt prioriterte saker.

– Blir jeg domfelt nå, så vil jeg tro at det er ganske mange etterforskere og påtalejurister som vil se seg tvunget til å jobbe mye gratis på fritiden. Det blir umulig å gjøre alle prioriterte arbeidsoppgaver innenfor arbeidstiden. Å bli straffeforfulgt på grunn av manglende kapasitet – det er uholdbart, sa Skjengen under forhandlingene, ifølge avisen iFinnmark.

Frifinnes

Nå er Vestre Finnmark tingrett kommet til at Skjengen skal frifinnes.

Retten legger for det første til grunn at hun som møtende aktor hadde kompetanse til å frafalle de aktuelle postene, selv om de etter sin strafferamme hørte inn under statsadvokatens kompetanse. Ettersom påtalemyndigheten ikke kan anke frifinnelser basert på frafalte poster, gikk den høyere påtalemyndigheten dermed uansett ikke glipp av noen mulighet til å vurdere en anke, mener retten.

Spesialenheten anførte at høyere påtalemyndighet måtte ha ankekompetanse i saker der en politiadvokat har frafalt slike tiltalepunkter under hovedforhandling, men dette er retten altså ikke enig i.

Retten skriver videre:

«Bevisførselen har vist at situasjonen for påtalejuristene i Finnmark politidistrikt var meget utfordrende høsten 2021. I en sak som denne og med det utgangspunkt som tiltalte hadde høsten 2021, ligger hennes unnlatelse innenfor det rom for feil og feilprioritering som en påtaleansvarlig i en prekær arbeidssituasjon må kunne ha før det kan lede til et personlig straffeansvar som følge av sterk bebreidelse»

Under bevisførselen ble det dokumentert at 15 av de 20 politijuristene i politidistriktet var nyansatte på den aktuelle tiden.

Annonse

Vi søker advokater/advokatfullmektiger i Oslo

– Bevilges for små ressurser

– Ansvaret må plasseres der det hører hjemme når det bevilges for små ressurser til lovpålagte oppgaver. Det er justisdepartementet som har ansvaret for at påtalemyndigheten har tilstrekkelig med ressurser på statsbudsjettet, sier John Christian Elden, som forsvarte kvinnen.

– Her gikk man lavest ned på stigen ved å prøve å legge ansvaret på en samvittighetsfull overarbeidet jurist, i stedet for å se systemsvikten. Slik skal det ikke være, sier Elden.

Spesialenheten sier de vil benytte ankefristen til å vurdere saken.

– Vi konstaterer at retten ikke deler vårt syn i denne saken. Vi vil nå lese dommen nøye, før sjefen vil ta en avgjørelse i ankespørsmålet, sier Thor Larsen, som aktorerte saken for Spesialenheten.