Listen er ikke uttømmende, og omfatter kun justissektoren.

 • Ansatte i kriminalomsorgen får nå rett til full erstatning for skader som oppstår under pålagt organisert trening og øvelse. Erstatning skal utmåles som om skaden var en yrkesskade. 
 • Fra 1. juli kan kongen i statsråd kan gi midlertidig forskrift om rekvirering av bruksrett til hus, leiligheter, hytter og fritidsboliger som innkvarteringstilbud for asylsøkere – dersom det er nødvendig. Hjemmelen gjelder til sommeren 2026.
 • Fra 1. juli kan ikke ukrainere som har hatt midlertidig kollektiv beskyttelse, men fått den tilbakekalt eller ikke forlenget, få innvilget kollektivbeskyttelse på nytt.
 • Lovendringer som delvis trer i kraft i 1. september skal forbedre de strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Blant annet kan varetekt gjennomføres utenfor fengsel med elektronisk fotlenke, mens påtalemyndigheten kan ilegge barn mellom 15 og 18 år oppholdsforbud. 
 • Hensynet til barn tydeliggjøres i politiloven, ved at det tas inn en bestemmelsen om at beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle politiets handlinger og avgjørelser.
 • En forskriftsendring innebærer at Utlendingsnemnda (UNE) i større grad skal behandle utvisningssaker i nemdnmøte, med deltakelse av lekfolk, dersom saken gjelder en foreldre med barn i Norge.
 • Det innføres straffansvar for overtredelse av forbud eller påbud fastsatt med hjemmel i sikkerhetsloven §§ 2-5 eller §§ 10-3. Formålet er å sikre at myndighetene i større utstrekning kan håndheve manglende etterlevelse og redusere risikoen for at skadevirkninger inntreffer før myndighetene får iverksatt nødvendige tiltak.
 • Det blir straffbart å bidra til skadelige påvirkningsoperasjoner på vegne av eller etter avtale med fremmed etterretning. 
 • Fra 1. juli økes rettshjelpssatsen med 50 kroner, fra 1215 kroner til 1265 kroner. 
 • Påtaleinstruksen endres, som følge av at Generaladvokatembetet legges ned. Dermed bortfaller den militære rettergangsordningen og ordningen med et særskilt militært rettsvesen. Framover vil militære straffesaker overføres til sivil påtalemyndighet.
 • Gebyrene for behandling av forliksklager og forkynning av betalingsoppfordring settes opp. Rettsgebyret (R) for behandling av en sak i forliksrådet etter rettsgebyrloven endres fra 1,1 R til 1,54 R, og gebyret for forkynning av betalingsoppfordring etter rettsgebyrloven endres fra 0,4 R til 0,5 R.
 • Forskriftshjemmelen i tvisteloven om hvem som kan være prosessfullmektig i sivile saker vil nå gi rett til å opptre i rettergang for alle personer med utenlandsk advokatbevilling. Før omfattet det kun personer fra en annen EØS-stat.