Hålogaland lagmannsrett kom i fjor til at Gjensidige ikke kunne kreve regress fra kommunen, ettersom flyktningenes matlaging ikke kunne sies å være en del av kommunens virksomhet, i skadeserstatningslovens forstand.

Denne dommen er nå opphevet av Høyesterett.

Bakteppet er at Rana kommune i mange år har drevet bosetting av flyktninger på oppdrag fra UDI. I den forbindelse hadde kommunen leid en privat bolig, som så igjen var fremleid til flyktninger. Lille julaften 2018 ble boligen totalskadet av brannen som oppsto da flere plater på komfyren ble stående på full effekt.

Annonse

Haavind inntar Nord-Norge for vår nye storsatsning! Vil du være med?

Krevde regress

Prislappen kom på over åtte millioner kroner, som Gjensidige utbetalte til eieren. Deretter ville Gjensidige ha disse pengene tilbake fra kommunen, etter ulovfestede regressregler. I kommunens leieavtale for boligen sto det at «Leietaker er ansvarlig for skader som er påført boligen av sine fremleietakere.»

I fjor sa Hålogaland lagmannsrett nei til regressen, under henvisning til bestemmelsen i skadeserstatningsloven § 4-2. Denne bestemmelsen begrenser regressadgangen i tilfeller der skaden er oppstått ved forsett eller i virksomhet. 

Rent kontraktsrettslig

Høyesterett skriver at regressavskjæringsreglene i skadeserstatningsloven i teorien kan få anvendelse selv om skaden er voldt innenfor rammen av en leiekontrakt, men ikke i dette tilfellet. Retten skriver:

«I dette tilfellet er den fysiske skaden voldt av en person som sto i kontraktsforhold til kommunen. Denne skaden kunne i og for seg vært forårsaket av en annen enn kommunens kontraktspart. Men kommunens ansvar bygger på husleiekontrakten og husleieloven § 5-8, jf. § 5-1. Jeg ser dette som et rent kontraktsrettslig ansvar som ingen andre enn kommunen kunne pådratt seg. Anvendelse av regressavskjæringsreglene i slike tilfeller ville grepet inn i den avveide risikofordelingen som husleiekontrakten og husleielovens bestemmelser bygger på.»

Kommunen anførte også regressavskjæring på ulovfestet grunnlag, men heller ikke dette får gehør. Lagmannsrettens dom blir dermed opphevet, slik at saken skal behandles på nytt for endelig resultat.

Dommen finner du her.