Bakgrunnen for klagenemndsaken er at VG i fjor avdekket at advokat Marianne Klausen, som da ledet Felles klagenemnd, var blitt oppnevnt til tre perioder selv om medlemmene maksimalt kan sitte i to perioder. Nemnda håndterer klager fra studenter, blant annet i saker der de er anklaget for å ha jukset.

Et spørsmål som siden er blitt reist, er om dette innebærer at en mengde vedtak om utvisning på grunn av juks er ugyldige. Til nå har dette vært vurdert i en rekke forskjellige avgjørelser, som alle har konkludert med at den ulovlige oppnevningen er uten betydning for vedtakets gyldighet.

Annonse

Vi søker to advokatfullmektiger til vårt kontor sentralt i Oslo

Blir stående 

Slik vil det etter alt å dømme forbli, for like før rettsferien besluttet Høyesteretts ankeutvalg at en slik avgjørelse fra Gulating lagmannsrett ikke slipper inn til ny behandling. Dermed er dommen, som slår fast at den ulovlige oppnevningen var uten betydning for vedtaket, rettskraftig.

I den aktuelle saken var det enighet mellom partene om at studenten hadde jukset, og saken handlet derfor kun om betydningen av nemdas sammensetning som absolutt ugyldighetsgrunn.

Høyesterett har fra tidligere henvist én fuskesak til behandling i avdeling, men her var betydningen av nemndlederens oppnevning ikke tema. Denne gjelder kun definisjonen på fusk, etter at studenten gjenbrukte tekst fra en tidligere eksamensbesvarelse, såkalt selvplagiat.

Uten betydning

I den nå rettskraftige avgjørelsen mente Gulating, i likhet med alle tingrettene som har behandlet samme spørsmål, at vedtaket om utvisning er gyldig til tross for at lederen av nemnda var ulovlig oppnevnt. Det sentrale argumentet er at nemnda ville vært lovlig sammensatt også dersom Klausen hadde vært fraværende. Gulating skrev:

«Det at feilutnevnelsen har karakter av å være en formalfeil tilsier etter lagmannsrettens vurdering at den ikke er en ubetinget ugyldighetsgrunn.

Lagmannsretten er videre enig med tingretten i at det ikke er grunnlag for å se hen til reglene som gjelder feil ved dommeroppnevninger, jf. tvisteloven § 29-21 annet ledd bokstav b og HR- 2022-1414-U, der en dom fra lagmannsretten ble opphevet som følge av at konstitusjonen til en konstituert lagdommer hadde løpt ut dagen før dom ble avsagt. Lagmannsretten vil ikke være lovlig sammensatt dersom en av dommerne ikke har formell kompetanse til å delta i behandlingen av saken, og vil ikke være beslutningsdyktig uten den aktuelle dommeren, i motsetning til i vår sak der klagenemnden var vedtaksfør også uten Klausens deltakelse.»

Saken som er sluppet inn om definisjonen på fusk, er berammet i september.