To menn, som i lagmannsretten ble dømt for å svindle og utpresse folk de kontaktet på Tinder, har fått straffedommen på to års fengsel opphevet.

Saken handlet om at de hadde ut utgitt seg for å være jenter på Tinder. Etter å ha fått kontakt med menn, lot de det fremkomme at de var mindreårige. Deretter kontaktet de ofrene, og krevde penger for ikke å anmelde dem, eller skape problemer i forhold til arbeidsgiver.

De manipulerte også chattelogger, slik at det skulle se ut som om ofrene hadde hatt seksualisert kontakt med barn. I tillegg begikk de ved flere tilfeller grov vold og trusler, for å tvinge ofrene til å betale.

– En glipp

Ankeforhandlingen ble gjennomført i Borgarting lagmannsrett 19. til 22. april i år, og dom ble avsagt 6. mai. Så langt gikk alt som normalt.

11. mai var det imidlertid lønningsdag i domstolene. Likevel kom det ingen penger inn på konto til den ene fagdommeren i saken. Han tok da kontakt med administrasjonen, for å finne ut hva som var feil. Da viste det seg at hans konstitusjon ikke var blitt forlenget, slik planen egentlig var.

– Dette er rett og slett en gammeldags glipp. Konstitusjonen skulle vært behandlet av Innstillingsrådet for dommere i februar, men ble uteglemt. Dette ble oppdaget først da vedkommende ikke fikk utbetalt lønn, forteller kommunikasjonssjef Yngve Brox i Domstoladministrasjonen.

Dommerens konstitusjon ble umiddelbart fornyet etter at tabben kom for en dag, men skaden var allerede skjedd. Dommeren var uten formell kompetanse fra den gamle konstitusjonens utløp den 2. mai, og frem til ny konstitusjon den 15. mai. Og den omtalte Tinder-dommen ble avsagt 6. mai.

– Det var lagmannsretten selv som varslet om denne saksbehandlingsfeilen, og vi anket på dette grunnlaget den 25. mai, forteller forsvarer Ole-Kristian Ringnes, som har lagt ned påstand om at hele forhandlingen må gjøres på nytt.

Krever ny ankeforhandling

Også påtalemyndigheten var enig i at dommen måtte oppheves og sluttet seg til anken. I avgjørelsen Høyesteretts ankeutvalg nå har avsagt, skriver ankeutvalget at en ulovlig sammensatt rett er ubetinget opphevelsesgrunn. Men veien videre er likevel ikke spikret, for Høyesterett skriver:

«Etter straffeprosessloven § 347 første ledd skal også hovedforhandlingen oppheves når en dom blir opphevet, "om ikke retten finner at opphevingen bare bør gjelde dommen". Etter ankeutvalgets oppfatning bør det bli opp til lagmannsretten å ta stilling til om det er nødvendig å holde ny ankeforhandling for å få et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag for en ny dom.»

– Har du opplevd dette før?

– Nei, dette har jeg ikke opplevd før, og det er det nok svært få som har for dette er heldigvis noe som tilhører sjeldenhetene, sier forsvarer Ringnes. Han har på vegne av sin klient begjært at hele saken skal behandles på nytt, med helt ny ankeforhandling. Det mener ikke aktor, politiadvokat Tone-Anne Stene.

– Nå blir det opp til lagmannsretten å avgjøre om saken må behandles på nytt, eller om det det er tilstrekkelig å avsi ny dom. Det er statsadvokaten som fremmer påtalemyndighetens syn overfor lagmannsretten i denne saken, men vårt syn er at det holder å oppheve bare dommen. Begrunnelsen vår er at lagdommeren hadde konstitusjon under hovedforhandlingen, og det var kort tid fra konstitusjonen gikk ut til dom ble avsagt.

Førstelagmann Marianne Vollan i Borgarting lagmannsrett opplyser at dommeren hadde noen flere saker i de ukene han var uten formell kompetanse, og at partene i disse sakene har fått beskjed.

Dommen fra ankeutvalget finner du her.