Bakteppet for saken Oslo tingrett skal behandle denne uken, er at en tidligere klient hos Ræder Bing var misfornøyd med bistanden i en sak, og nektet å betale salæret.

Det førte til at firmaet gikk til inndrivelse, en sak partner Joar Heide håndterte. Heide har vært partner i Ræder siden 2006, men var ikke involvert i det opprinnelige oppdraget.

Annonse

Vi søker advokater/advokatfullmektiger i Oslo

Gikk til ansvarssak

Klienten kontret inndrivelsen med å gå til ansvarssak mot sin tidligere advokat og firmaet. Dermed ble Ræder Bings forsikringsselskap, Zürich, koblet inn. Spørsmålet er nå om Heide kunne representere Zürich. Nei, mente Disiplinærnemnda i fjor høst, og ga Heide kritikk for brudd på Regler for god advokatskikk.

– Jeg vil være forsiktig med å forhåndsprosedere saken som skal behandles for retten, men mitt syn har hele tiden vært at det ikke er grunnlag for kritikk for min bistand i saken, sier Heide, som nå har gått til sak mot nemda for å få kjent vedtaket ugyldig.

– Jeg var veldig overrasket over avgjørelsen, og forstår fortsatt ikke hva som konkret utgjør det kritikkverdige forhold, sier Heide.

Lojalitetsplikten

Konstellasjonen var altså at Heide representerte Zürich i forbindelse med at hans kollega var havnet i en ansvarssak.

I sluttinnleggene som er levert forut for neste ukes hovedforhandling, anfører nemnda at Heide, via sin kollega, har «en tilknytning til motparten i erstatningstvisten», og fremhever at erstatningskravet som bygget på anklager om uforsvarlig bistand, var rettet mot advokatenes felles arbeidsgiver.

Nemdas viser til at advokater etter RGA «skal være varsom med å ta oppdrag mot en tidligere klient». Selv om han selv ikke var klagerens advokat, så identifiseres han via sin kollega, slik at han ikke kunne håndtere erstatningssaken, mener nemnda.   

«Når Heide representerer Forsikringsselskapets interesser i saken mot Klager, er det også risiko for brudd på lojalitetsplikten. Heides rolle som prosessfullmektig for Forsikringsselskapet er egnet til å svekke Klagers tillit til at tvisten behandles på en uavhengig måte som følge av det tidligere klientforholdet. Kravet mot Forsikringsselskapet er ikke i ethvert henseende identisk med kravet mot Kollegaen, slik Heide hevder», skriver nemnda i sluttinnlegget.

Annonse

Senior Legal Counsel/Legal Counsel

– Mangelfull forståelse

I sitt eget sluttinnlegg anfører Heide for det første at nemda ikke burde behandlet saken i det hele tatt, ettersom klageren verken har vært hans klient eller har interesse i hvem Zürich hyrer til sine oppdrag. For det andre mener han at nemndas vedtak ikke forklarer hva som er det kritikkverdige forholdet.

– Etter min mening må avgjørelsen bygge på en uriktig eller mangelfull forståelse av forholdet mellom advokatfirmaets påståtte ansvar, og forsikringsselskapets påståtte ansvar for det samme forholdet, svarer Heide.

Det er satt av én rettsdag til saken. Nemnda representeres av Trond Hatland fra Thommessen, mens Heide representeres av Christian Reusch fra Simonsen Vogt Wiig.