Å nekte en kunde forsikring, er ikke noe selskapene har adgang til sånn helt uten videre. Forsikringsavtaleloven har imidlertid en generalklausul, som gir selskapene adgang til å kaste ut eksisterende kunder dersom «særlige grunner» gjør det «rimelig». Det er denne If Skadeforsikring viste til, da de i 2019 og 2020 sa opp to separate kundeforhold:

  • Den ene avtalen gjaldt forsikring av to klubblokaler i Farsund på Sørlandet og ved Son utenfor Oslo. Begge lokalene eies av en «supporterklubb» til Hells Angels.
  • Den andre avtalen gjaldt forsikring av klubblokalet til Hells Angels Bergen i Bergen.

– If kan ikke være forpliktet til å legitimere et kriminelt motorsykkelmiljøet ved å forsikre klubbhuset, uttalte selskapets prosessfullmektig Nora Lund Lefdal til Rett24 i fjor.

Annonse

Vi søker to advokatfullmektiger til vårt kontor sentralt i Oslo

Anket begge

If anket begge sakene til Høyesterett. Der besluttet ankeutvalget i høst at Bergen-saken skulle fremmes til behandling, mens Farsund-saken skulle stilles stanses inntil Bergen var avgjort. Det er den nå. Torsdag konkluderte Høyesterett, i likhet med alle underinstanser, med at If ikke har rett til å nekte Hells Angels forsikring.

Høyesteretts hovedpoeng er at generelt manglende tillit til en kunde ikke er nok til å nekte kundeforholdet, det må foreligge en mer konkret begrunnelse. Høyesterett skriver:

«Lagmannsretten har lagt til grunn at motorsykkelklubben Hells Angels, som HA Bergen frivillig er tilsluttet, er «forbundet med bestemte kriminelle handlinger», og jeg bygger på dette. Det er også fremlagt rapporter som underbygger at 1% MC-klubbene generelt er sentrale aktører innen organisert kriminalitet. Samtidig har det ikke vært ført bevis om, eller påberopt kriminell aktivitet fra, enkeltmedlemmer eller den lokale foreningen, som er av mer konkret betydning for forsikringsforholdet.

Ut fra min tolkning av forsikringsavtaleloven § 3-5 andre ledd konkluderer jeg med at If har gått ut over rammene for å unnlate å fornye forsikringen ved forsikringstidens utløp. Selskapet har ikke sannsynliggjort at vilkårene for unnlatt fornyelse er oppfylt, og oppsigelsen må da settes til side som ugyldig.»

Lovgiveroppgave

Høyesterett anerkjenner at compliance-kravene til virksomheter er innskjerpet de senere årene, men mener skriver også:

«I hvilken utstrekning selve tilgangen til forsikringsprodukter skal begrenses som ledd i bekjempelsen av organisert kriminalitet, reiser slik jeg ser det, vanskelige og sammensatte spørsmål som det i første rekke må være opp til lovgiver å vurdere.»

«1 %-miljøet» er en betegnelse på såkalt «lovløse» klubber. MC-klubbene selv avviser denne betegnelsen, og fremholdt i lagmannsretten at klubbens penger kommer fra medlemmenes egne, fullt lovlige inntekter fra arbeid og trygd.

Dommen finner du her.