Saken Frostating lagmannsrett avgjorde i fjor sommer, har stor betydning for forsikringsselskapenes ansvar for utenlandske sjåfører, både i yrkessammenheng og turister.

Faktum i saken var at en dansk kranbil veltet under bygging av vindmøller på Hitra i Trøndelag. Sjåføren var dansk statsborger, bilen var registrert og forsikret i Danmark, og sjåføren har fått utbetalt erstatning etter danske yrkesskaderegler.

Annonse

Senior Legal Counsel/Legal Counsel

Bedre dekning i Norge

De danske reglene dekker imidlertid ikke det faktiske tap. Danskene opererer med en standardsum, og har ikke obligatorisk dekning av personskade på sjåføren. Dette i motsetning til den norske bilansvarsloven, som gir dekning av sjåførens reelle tap.

Sjåføren har derfor krevd at saken skal avgjøres etter norsk rett, selv om verken han selv, bilen hans eller forsikringen hans har noen tilknytning til Norge – ut over at ulykken skjedde på norsk territorium. Dette fikk han i lagmannsretten medhold i, med to mot én stemme.

– Dommen kan potensielt få store ringvirkninger, idet enhver sjåfør som ferdes på norske veier – for eksempel  utenlandske vogntogsjåfører – har rett til å få erstatning utmålt etter den norske bilansvarsloven dersom vedkommende skader seg på norske veier, sa advokat Anders Hauge fra Ness Lundin til Rett24 i fjor sommer. Han har representert sjåføren i den aktuelle saken.

Forsikringsselskapet Codan anket, og og både Trafikkforsikringsforeningen og Yrkesskadeforsikringsforeningen erklærte partshjelp. De anførte at antall erstatningskrav fra utenlandske sjåfører vil øke dersom avgjørelsen ble stående.

Tap for sjåføren

Nå er Høyesterett kommet til motsatt resultat. Retten mener lovvalgsspørsmålet i denne saken ikke er regulert i noen norsk lov, og at svaret derfor følger av reglene som gjelder for erstatning utenfor kontrakt, der den såkalte Roma II-forordningen står sentralt. Denne har en artikkel som lyder: «Har den påstået ansvarlige og den skadelidte sædvanligt opholdssted i samme land på det tidspunkt, hvor skaden indtræder, anvendes det pågældende lands lov.»

Høyesterett skriver:

«Etter denne bestemmelsen er partenes felles hjemlandsrett avgjørende. Uavhengig av hvor skadestedet er, blir partenes felles tilknytning til ett bestemt land avgjørende for lovvalget. I denne saken er både A, bilens eier og Codan hjemmehørende i Danmark. Den eneste tilknytningen til Norge, er at skaden skjedde her. Etter mitt syn må artikkel 4 nr. 2 her lede til at As erstatningskrav reguleres av dansk rett.»

Dermed blir det ingen erstatning etter de rausere, norske reglene på den danske sjåføren.

– Dette er en ryddig dom som avklarer de spørsmålene som var reist i saken. At spørsmålene var prinsipielle og at det var god grunn til å få saken prøvd, vises av at min klient fikk medhold i begge underinstansene. Min klient er glad for at saken har fått en grundig og god behandling i det norske rettsvesenet, sier Trond Walmsnæss Wehn fra Ness Lundin, som prosederte saken for sjåføren i Høyesterett.

Annonse

Advokat søkes til veletablert kontorfellesskap

– Skapte usikkerhet

Marthinsen Terje.png
Terje Marthinsen er partner i Kogstad Lunde.

Terje Marthinsen fra Advokatfirma Kogstad Lunde & Co hadde saken for partshjelperne.

– Lagmannsrettens dom skapte en betydelig usikkerhet. Den inviterte til «forum shopping» til norske domstoler. Med avklaringen i Høyesterett har vi fått tilbake den forutsigbarheten som er bra for både skadelidte og forsikringsselskapene, og regelverket i Norge er igjen i harmoni med det vi ser i EØS-området for øvrig, sier Marthinsen.

Dommen finner du her.