En opptelling Regjeringsadvokaten gjorde for Rett24 tidligere i vår, viste at det til da var 37 barnevernsklager mot Norge som ikke har ført frem. Én er blitt avvist på prosessuelt grunnlag, mens 36 er funnet ikke å krenke EMK etter vurdering av realitetene. I 23 saker er det konstatert krenkelse, slik at det totalt var behandlet 60 norske barnevernsaker i Strasbourg. 

Torsdag kom ytterligere fem slike saker fra EMD. I likhet med de foregående som er kommet i de siste, endte de alle med avvisning uten å være kommunisert til norske myndigheter.

Annonse

Universitetslektor i rettsvitenskap – 1-2 stillinger

Godtok tvangsadopsjon

Mest interessant er kanskje at én av dem gjelder tvangsadopsjon, et tema som i liten grad har vært berørt i de senere sakene. Denne saken gjelder tvangsadopsjon av to søsken, besluttet av lagmannsretten sommeren 2021. Foreldrene var på et tidligere tidspunkt dømt til 10 måneders betinget fengsel for barnemishandling. EMD skriver at «the domestic authorities advanced reasons that were relevant and sufficient to demonstrate that, in the exceptional circumstances of X’s and Y’s cases, the decisions to replace their foster care with adoption were necessary».

Dermed har ingen klager mot avgjørelser gjort etter Høyesteretts kursendring i 2020 så langt ført frem. Det kan imidlertid fortsatt skje, for så sent som i januar besluttet EMD å kommunisere ytterligere sju klager mot Norge. Disse er fortsatt under behandling.

Omsorgsovertakelser

De fire andre sakene som ble kunngjort torsdag var:

En sak som gjelder omsorgsovertakelse av tre barn, besluttet av tingretten våren 2021. Borgarting nektet senere anken fremmet. EMD skriver: «The District Court examined in detail the care needs of each of the children and the applicant’s caregiving abilities before it concluded that care orders were necessary. In view of the proceedings overall, the Court finds no grounds for considering that the District Court, whose decision was upheld on appeal, had an insufficiently broad and updated basis for its decision».

En sak som gjelder en avgjørelse om ikke å tilbakeføre et barn fra omsorgsovertakelse, avsagt av tingretten høsten 2021. Anke til lagmannsretten ble nektet. EMD skriver: «Taking particular note of the assessments and reasons provided by the District Court and the High Court in respect of the manner in which the contact sessions had been carried out and the need for the child welfare services to continue to monitor the matter, the Court does not find any basis for considering that the domestic authorities paid insufficient regard to the ultimate aim that the family be reunited because of any shortcomings in that connection».

Ytterligere en sak som gjelder avgjørelse om ikke å tilbakeføre, avsagt av tingretten sommeren 2021. Anke til lagmannsretten ble nektet. EMD skriver: «Furthermore, the Court notes that in its reasons, the High Court took the Convention and the Court’s case-law into account, in particular by applying the Supreme Court’s case-law in which the Court’s case-law had been implemented».

Den siste saken gjelder en beslutning om ikke å tilbakeføre to søsken til sine foreldre, fattet av tingretten høsten 2020. EMD skriver: «Having reviewed the detailed justifications given by the domestic authorities for the decision on contact rights, finds that the domestic courts, relying on several expert reports, thoroughly established the facts relating to X’s and Y’s health problems and their resulting needs and best interests and gave relevant and sufficient reasons for their decision on contact rights in respect of both children»