Salærrådet ble oppnevnt for å beregne hva den mener gir «bærekraftig» årlig justering av de offentlige rettshjelpssatsene. Rådet kom på plass som løsning på Advokatforeningens streikeaksjon i 2022, og ledes av dommer i Høyesterett Arne Ringnes.

Siden den gang har rådet anbefalt en gradvis opptrappingsplan, til rundt 200 kroner høyere enn dagens 1265 kroner. Dette er blitt avvist av departementet, under henvisning til at departementet ikke kan binde fremtidige stortinget i budsjettbehandlingen.

Annonse

Senior Legal Counsel/Legal Counsel

Fortsatt langt lavere

I et brev Salærrådet fredag sendte til departementet, tilbakeviser rådet dette argumentet, og skriver:

«Salærrådet er kjent med at Stortinget gjør årlige budsjettvedtak. At det er rom for forslag og vedtak om en opptrappingsplan for salærsatsen, med forbehold om årlige budsjettvedtak, følger av opptrappingsplanen for salærsatsen som Bondevik I-regjeringen forela for Stortinget og som ble vedtatt, jf.  Stortingsmelding nr. 25 (1999-2000) side 32.»

Rådet skriver videre at den økningen i rettshjelpssatsen som kom nå senest i revidert nasjonalbudsjett er «ikke ubetydelig», men fortsatt «langt lavere enn Salærrådets anbefalte opptrappingsnivå».

Ikke grunnlag

Salærrådet viser til et brev departementet har sendt dem tidligere i juni, der departementet skal ha uttalt at er nødvendig å begrense statens utgifter, og at «handlingsrommet for å øke offentlige utgifter  der det ikke er strengt nødvendig er følgelig svært begrenset».

Etter dette legger rådet til grunn at det ikke er flere råd å gi: 

«Det er ikke lagt opp til noen plan for opptrapping av satsen, og  det er ikke angitt noen prioriteringer for å imøtekomme budsjettmessige begrensninger. De grunngitte anbefalinger Salærrådet har gitt, er heller ikke imøtegått på en slik måte at  Salærrådet har grunnlag for å gi nye råd. 

På denne bakgrunn reiser Salærrådet spørsmål ved om det er noe mer vi kan bidra med for å  oppfylle formålet med avtalen mellom Justis- og beredskapsdepartementet og  Advokatforeningen.»

– Vi tolker Salærrådets uttalelse som en oppfordring til regjeringen om å foreslå en opptrappingsplan for rettshjelpssatsen. Vi håper regjeringen vil følge Salærrådets oppfrodring, sier leder av Advokatforeningen Siri Teigum.

Leder av Forsvarergruppen, Mette Yvonne Larsen, mener rådets uttalelse viser at satsen må gis et betydelig hopp.

 – Forsvarergruppen er veldig glad for salærrådet som en uavhengig instans, og vi er også fornøyd med at regjeringen anerkjenner rådet, sier Larsen.